Sunday, December 24, 2017

Pembahagian Harta Semasa Hidup

Pembahagian harta boleh dilakukan oleh seseorang semasa masih hidup, dan setelah  meninggal dunia. Pembahagian harta ketika masih hidup boleh dilakukan melalui pemberian hibah, pemindahan hakmilik, atau dengan cara mewasiatkan harta tersebut. 

Manakala pembahagian harta selepas meninggal dunia atau pembahagian harta pusaka dilakukan secara faraid, iaitu apabila tuan punya harta tidak membahagikan harta semasa hayatnya. Perlu dinyatakan bahawa faraid tidak akan terpakai sekiranya si mati sebelum kematiannya, telah memindahkan hartanya kepada orang lain.

Pembahagian atau pemindahan harta kepada anak-anak  atau seseorang yang lain boleh dilakukan dengan beberapa cara berikut :

1. Secara Hibah :

Hibah ialah pemberian hak atau harta secara sukarela, tanpa paksaan, daripada satu pihak kepada satu pihak lain dengan niat dan tujuan yang baik, tanpa ada sebarang syarat, imbalan atau balasan.  

Di dalam kitab I’annatul Taalbin, juzuk ketiga pada muka surat 168 telah memberi pengertian hibah seperti berikut:

“Hibah bererti memberi milik sesuatu barang yang mana mengikut kebiasaannya barang itu sah untuk dijual, atau diberi hutang kepada seseorang oleh ahli tabarru’ (orang yang suka membuat kebajikan) dengan tidak ada barang tukaran.”

Pemberian hibah dilakukan ketika seseorang masih hidup dan sihat. Pelaksanaan pemberian hibah juga biasanya dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup. Hibah tidak akan berlaku sekiranya si pemberi hibah itu sekadar berhasrat dan berura-ura sahaja, tetapi kemudiannya si pemberi hibah meninggal dunia sebelum sempat pemberian disempurnakan. Maka hukum hibah itu mungkin akan berubah menjadi wasiat sahaja. 

Hibah boleh dilakukan secara bertulis atau secara lisan. Hibah secara lisan perlu diperkukuhkan dengan bukti bertulis atau dengan mengemukakan saksi-saksi. 

Realitinya pada hari ini pemberian secara hibah dilakukan dengan menandatangani suatu Dokumen Deklarasi Hibah kepada si penerima hibah, yang ditandatangani oleh pemilik harta semasa dia masih hidup. Apabila berlaku kematian, maka si penerima hibah akan membuat pengesahan hibah tersebut di Mahkamah Syariah 

Seseorang yang ingin melaksanakan pemberian harta secara hibah perlu memenuhi rukun-rukun hibah untuk menjadikan akad hibah itu sah. Rukun-rukun hibah adalah lafaz ijab daripada pemberi hibah dan lafaz qabul daripada penerima hibah. Perlu juga ada ketentuan mengenai harta yang mahu dihibahkan tersebut dan hibah perlu dilakukan semasa masih hidup. Disyaratkan juga bahawa harta tersebut hendaklah dimiliki secara sempurna oleh pemilik, bukan masih bercagar, digadai atau terikat dengan mana-mana pihak.

Rujuklah Peguam Syarie yang mempunyai kepakaran menyediakan dokumen tersebut, serta yang berpengalaman mengendalikan kes-kes pengesahan hibah di Mahkamah Syariah. 

2. Secara Wasiat : 

Wasiat adalah suatu peluang yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam untuk meluaskan pembahagian harta pusaka yang mereka tinggalkan kepada orang-orang yang selain daripada orang yang ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah sebagai ahli waris atau kepada pihak-pihak tertentu yang pada pendapat mereka baik diberikan sebahagian harta mereka.

Pemberian harta secara wasiat mestilah berlandaskan kepada empat rukun wasiat iaitu al musi (orang yang berwasiat), al-muso lahu (orang yang diwasiatkan), al-muso bihi (barang yang diwasiatkan) dan sighah iaitu ijab dan qabul.  

Di dalam isu pemberian wasiat, menurut pandangan ulama-ulama Sunni, terdapat 2 syarat yang perlu diikuti iaitu :

Syarat pertama ialah harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah keseluruhan harta si mati. Ini adalah berdasarkan pendapat ulama Sunni yang mendasarkan kesimpulan mereka daripada hadith Rasulullah s.a.w (diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud) yang telah menghadkan wasiat kepada satu pertiga.

Syarat kedua ialah wasiat harta tidak boleh diwariskan kepada waris yang telah tersenarai dalam hukum faraid. Peraturan asas wasiat, ia hanya boleh diberikan kepada bukan waris. Anak adalah ahli waris, oleh itu merujuk nas, tidak boleh membuat wasiat kepada anak berkenaan. Riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda bermaksud, “Sesungguhnya Allah mengurniakan hak kepada setiap yang berhak. Tidak harus wasiat untuk pewaris”.

Sekiranya seseorang ingin mewasiatkan semua harta kepada anak-anak atau seseorang yang lain, merujuk kepada nas dan pendapat utama mazhab Syafie, wasiat sebegini hukumnya harus, tetapi tidak boleh dilaksanakan kecuali selepas mendapat persetujuan waris lain. Hanya dengan persetujuan waris lain barulah wasiat itu boleh dilaksanakan. 

Perlu dinyatakan bahawa waris lain merujuk kepada ibu bapa, abang atau adik lelaki di mana mereka berhak melalui hukum faraid mendapat bahagian melalui pusaka si pembuat wasiat. Persetujuan tersebut boleh dibuat semasa pembuat wasiat semasa hidup, dan disahkan semula selepas pembuat wasiat meninggal dunia. Sekiranya ahli waris menolak persetujuan tersebut setelah pembuat wasiat meninggal dunia, maka hukum asal adalah terpakai, iaitu wasiat kepada ahli waris adalah tidak diharuskan. 

Rujuklah Peguam Syarie yang mempunyai kepakaran menyediakan dokumen wasiat, serta yang berpengalaman mengendalikan kes-kes pengesahan wasiat di Mahkamah Syariah. Dokumen wasiat ini akan ditandatangani oleh pemilik harta semasa dia masih hidup. Apabila berlaku kematian, maka si penerima hibah akan membuat pengesahan hibah tersebut di Mahkamah Syariah.

Sebagaimana kaedah hibah, disyaratkan juga bahawa harta yang hendak diwasiatkan  hendaklah dimiliki secara sempurna oleh pemilik, bukan masih bercagar, digadai atau terikat dengan mana-mana pihak.

3. Secara Pindahmilik

Pembahagian harta kepada anak-anak atau seseorang yang lain juga boleh dilakukan secara pindahmilik berdasarkan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kanun Tanah Negara.

Pindahmilik  kepada anak-anak semasa kita hidup boleh dilakukkan dengan menggunakan Borang 14A Kanun Tanah Negara, iaitu secara balasan kasih sayang. 

Namun sekiranya pindahmilik dilakukan mengggunakan kaedah ini, maka ibu atau bapa bukan lagi pemilik berdaftar harta berkenaan. Ia telah menjadi hakmilik anak-anak. Risikonya berkemungkinan anak-anak akan menghalau ibu bapa daripada menduduki harta tersebut atau menjual hartanah berkenaan kerana dihasut oleh pihak ketiga, dan sebagainya.

Sebagaimana kaedah-kaedah yang disebutkan diatas, proses pindahmilik ini juga hanya boleh dilakukan sekiranya harta tersebut telah menjadi milikan sempurna oleh pemilik, bukan masih bercagar, digadai atau terikat dengan mana-mana pihak.

4. Secara Surat Ikatan Pemegang Amanah (Trust Deed)

Asalnya, Trust Deed di pejabat tanah digunakan untuk ‘memindahkan’ nama daripada ibubapa kepada anak-anak, atau orang yang kita pilih, walaupun semasa kita masih hidup. 

Langkah bagaimana untuk memindahkan nama anak sebagai pemilik tanah atau rumah sewaktu kita masih hidup ialah -

i –  Dapatkan Surat Ikatan Pemegang Amanah di Pejabat Tanah
Surat Ikatan Pemegang Amanak boleh diperolehi  di Pejabat Tanah atau menggunakan khidmat peguam untuk menyediakannya. 

ii. Isi Borang & Hantar Borang ke Unit Pendaftaran
Katakan seseorang mempunyai tanah 1 ekar dan mempunyai 4 orang anak, dan dia mahu setiap seorang dapat ¼ bahagian untuk tanah 1 ekar tersebut. Maka dalam borang Trust Deed tersebut perlu dinamakan dan diletakkan bahagian yang diberikan kepada setiap anak tersebut, sebelum difailkan ke Pejabat Tanah (Unit Pendaftaran).

Nama pemilik asal akan dibatalkan, sebaliknya akan didaftarkan sebagai Pemegang Amanah kepada anak-anak anda.

iii. Selepas Kematian, Anak Akan Membuat Tuntutan Pusaka
Selepas kematian, anak-anak akan membuat tuntutan pusaka ke di Pejabat Pusaka Kecil (jika harta bawah RM2 juta) atau di Mahkamah Tinggi (jika harta lebih RM2 juta), sebagai bukti pemberian bahagian tanah telah dilaksanakan sebelum ini di Pejabat Tanah secara bertulis melalui Trust Deed.

Selepas Perintah atau Penghakiman dikeluarkan, maka anak-anak perlu bawa Perintah atau Penghakiman tersebut ke Pejabat Tanah untuk mendaftarkan nama anak-anak di dalam geran sebagai pemilik mengikut bahagian masing-masing.

Sebagaimana kaedah-kaedah yang disebutkan diatas, proses pendaftaran Trust Deed  ini juga hanya boleh dilakukan sekiranya hartanah tersebut bebas daripada sebarang halangan (free from all encumbrances). Misalnya hartanah tersebut tidak digadaikan kepada mana-mana bank atau bebas daripada sebarang kaveat oleh mana-mana pihak. Jika hartanah tersebut terdapat sebarang halangan yang tidak memungkinkan ianya dipindah milik, maka sila dapatkan nasihat dan khidmat peguam untuk menyelesaikannya terlebih dahulu.

Rujuklah Peguam Syarie yang bertauliah dalam memastikan anda mendapat nasihat yang betul tentang pembahagian harta semasa hidup ini. Sesetengah pihak menawarkan khidmat menyediakan dokumen-dokumen hibah, wasiat dan lain-lain, tetapi perlu diperhalusi kerana mana-mana isi kandungan dokumen hibah atau wasiat yang dibuat bertentangan dengan Hukum Syarak dan undang-undang, tidak boleh dilaksanakan. Ia bukan sahaja merugikan pihak-pihak, membuang masa, tidak memenuhi hasrat pemilik asal harta dan kadang-kadang boleh menimbulkan perbalahan di kalangan ahli keluarga. 

- Musa Awang, Presiden PGSM

Saturday, December 23, 2017

Hibah Umra & Hibah Ruqba. Keharusannya Menurut Pandangan Syarak

Al-‘Umra bermaksud pemberian semasa tempoh hidup penerima hibah atau pemberi hibah dengan syarat harta tersebut dikembalikan setelah kematian penerima hibah. Al-‘Umra juga bermaksud suatu pemberian yang bersifat sementara yang merujuk kepada hayat salah seorang sama ada pemberi hibah atau penerima hibah. 

Sekiranya penerima hibah meninggal dunia maka harta yang dihibahkan itu dikembalikan kepada pemberi hibah. Sebaliknya, jika pemberi hibah meninggal dunia maka harta hibah akan dikembalikan kepada waris pemberi hibah. Contoh lafaz hibah al-‘umra adalah seperti pemberi hibah berkata : “tanah ini aku berikan (hibahkan) kepada kamu semasa kamu hidup dan jika kamu mati maka harta itu kembali kepada aku jika aku masih hidup dan kepada waris aku jika aku telah mati”.

Manakala al-Ruqba pula ialah pemberian dengan syarat kematian salah satu pihak sama ada pemberi hibah atau penerima hibah sebagai syarat pemilikan kepada salah satu pihak yang hidup. Al-Ruqba juga bermaksud suatu pemberian bersyarat yang ditentukan oleh pemberi hibah, di mana harta hibah akan menjadi milik penerima hibah sekiranya pemberi hibah meninggal dunia. Tetapi jika penerima hibah meninggal dunia sebelum pemberi hibah maka harta hibah akan kembali kepada pemberi hibah. Contoh lafaz hibah al-ruqba adalah seperti pemberi hibah berkata: “tanah ini aku berikan kepada kamu sebagai ruqba dan jika kamu mati dulu maka harta itu kembali kepada aku dan jika aku mati dulu maka harta itu untuk kamu”
.
Para fuqaha’ sepakat tidak mengharuskan hibah yang disyaratkan pemilikannya akan terlaksana pada suatu tempoh masa yang akan datang. 

Majoriti ulamak berpendapat hibah yang bersifat sementara seperti hibah ‘umra dan ruqba adalah sah tetapi syaratnya terbatal. Mereka berhujah bahawa jika syarat itu terpakai maka ia bertentangan dengan kehendak akad hibah itu sendiri. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:

“Peliharalah harta kamu dan janganlah kamu (menghibahkannya) secara ‘umra kerana sesungguhnya sesiapa yang (menghibah) sesuatu secara ‘umra, maka ia menjadi milik orang yang dihibahkan”.

Sebahagian daripada fuqaha’ mazhab Hanbali, Imam Malik, Imam al-Zuhri, Abu Thur dan lain-lain serta qawl al-qadim Imam Syafie berpendapat bahawa hibah ‘umra adalah harus dan syaratnya sah jika tidak dinyatakan oleh pemberi hibah bahawa harta yang dihibahkan akan menjadi milik waris penerima hibah selepas kematian penerima hibah. Ini bermakna harta hibah akan kembali kepada pemberi hibah selepas kematian penerima hibah.

Sementara pendapat lain pula mengambil pendekatan bahawa hibah yang bersifat sementara pada hakikatnya bukanlah hibah tetapi ia adalah ‘ariyah (peminjaman). 

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengharuskan hibah ‘umra tetapi tidak mengharuskan hibah ruqba. Pandangan mereka adalah berpandukan kepada hadis Rasulullah s.a.w yang telah mengharuskan hibah ‘umra dan membatalkan hibah ruqba. Namun hadis ini dikritik oleh Imam Ahmad kerana ia tidak diketahui kesahihannya. Mereka juga berpendapat bahawa hibah ruqba adalah hibah ta’liq ke atas sesuatu yang tidak jelas dari segi tempoh ia akan terlaksana.

Berdasarkan perbincangan di atas, dapat dirumuskan bahawa antara isu penting yang membawa perbezaan pandangan di kalangan fuqaha’ mengenai hibah ‘umra dan hibah ruqba ialah tertumpu kepada unsur hibah yang bersifat sementara dan hibah sesuatu yang dita’liqkan dengan hayat seseorang. 

Kedua-dua isu ini telah menimbulkan reaksi yang berbeza di kalangan fuqaha’. Mazhab yang mengatakan hibah ‘umra dan hibah ruqba tidak diharuskan adalah berpandukan kepada hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

“Janganlah kamu memberi (hibah) sama ada secara ‘umra atau ruqba”.


Mazhab yang mengharuskan hibah ‘umra dan hibah ruqba pula berhujah dengan hadis yang bermaksud :

“(Hibah) ‘umra dan ruqba adalah diharuskan bagi mereka”.

Dalam penyediaan Hibah Umra atau Hibah Ruqba, sebaik-baiknya rujuklah Peguam Syarie yang bertauliah yang biasa menyediakan dokumen Hibah dan biasa mengendalikan kes pengesahan hibah di Mahkamah Syariah.

- Musa Awang, Presiden PGSM.

Sunday, July 16, 2017

Kelantan Lulus Hukum Sebat Khalayak Ramai, PINDAAN TAK BERCANGGAH PERLEMBAGAAN

Berita Harian
Jumaat, 14 Julai 2017

KELANTAN LULUS HUKUM SEBAT KHALAYAK RAMAI
Pindaan tak bercanggah PerlembagaanPindaan yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan (DUN) terhadap Enakmenan Tatacara Jenayah Syariah 2002 (Pindaan 2017) berkenaan antara lain membolehkan pesalah syariah disebat di khalayak ramai selain meningkatkan denda dan tempoh penjara. Selain itu, pindaan enakmen itu juga membabitkan penambahan hukuman denda daripada RM1,000 kepada RM2,000 atau RM3,000.

Pindaan itu hanya penambaikan, bukan mengadakan undang-undang baru. Pindaan itu masih dalam kerangka dibenarkan Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Akta 355), iaitu sebatan tidak melebihi enam kali, denda tidak melebih RM5,000 atau penjara tidak melebihi tiga tahun.

Proses pelaksanaan sebatan syariah diperuntukkan dengan jelas dalam Seksyen 125 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Kelantan) 2002 (Enakmen No. 8 tahun 2002), antaranya sub-Seksyen 125 (3)(c) yang memperuntukkan bahawa – “(c) hukuman hendaklah dilaksanakan di hadapan seorang Pegawai Perubatan Kerajaan di mana-mana tempat sebagaimana yang diarahkan oleh Mahkamah atau di suatu tempat yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri bagi maksud itu.”

Peruntukan ini jelas beri kuasa kepada Mahkamah Syariah menentukan tempat sesuai menjalankan proses sebatan syariah.

Sebelum ini proses sebatan syariah dijalankan di penjara oleh pegawai penjara dengan disaksikan oleh pegawai penjara, pegawai mahkamah, Pegawai Perubatan dan beberapa orang lain yang dibenarkan. Dengan pindaan itu, bermaksud proses sebatan boleh dilaksanakan di tempat selain penjara, secara terbuka, samada Mahkamah Syariah atau tempat lain yang diarahkan oleh mahkamah yang mengeluarkan perintah sebatan.

Suka saya betulkan persepsi orang awam bahawa sebatan secara terbuka bukan bermaksud pesalah akan disebat di khalayak ramai seperti di Acheh, Indonesia. Saya yakin sekiranya pihak Kerajaan Kelantan ingin laksanakan proses sebatan sedemikian, suatu pertimbangan lebih mendalam dan teliti perlu dijalankan kerana dikhuatiri akan beri kesan yang lebih negatif berbanding positif.

Secara peribadi saya berpandangan dalam keadaan di mana jumlah maksimum sebatan yang boleh dijatuhkan Mahkamah Syariah masih tidak melebihi enam kali, adalah lebih baik sebatan hanya dijalankan secara tertutup, di penjara. Suatu keadaan yang akan menyukarkan pihak terbabit (pesalah, Pegawai Penjara, Pegawai Perubatan dll.) untuk bawa keluar pesalah dari penjara bagi menjalani proses sebatan di luar atau tempat terbuka, sedangkan pesalah hanya akan disebat semaksimum enam kali sahaja.

Betul, niat atau tujuan yang baik ialah supaya ia disaksikan dan dijadikan pengajaran oleh sebahagian orang Islam lain mengikut kehendak Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 2, berbunyi – “… jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat; dan hendaklah disaksikan hukuman seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Akan tetapi, perlu diingat, menyebat pesalah di khalayak ramai sebagaimana di Acheh bukan sahaja akan disaksikan oleh orang beriman, malah juga orang tidak beriman, orang fasiq, orang kafir dan orientalis yang akan mencari kelemahan Islam untuk digunakan semula sebagai senjata menyerang Islam.

Musa Awang
Presiden, Persatuan Peguam Syarie Malaysia. 

Wednesday, July 5, 2017

Tanggungjawab wali ke atas anak perempuan

Tanggungjawab wali ke atas anak perempuan
Harian Metro 28 Jun 2017 
Tuan Musa Awang 
Penulis Presiden, Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). 

Ramai yang sedia maklum seseorang wali itu bertanggungjawab kepada anak perempuan atau saudara perempuannya yang belum berkahwin. Wali, salah satu syarat sah nikah bagi sesebuah perkahwinan, sebagaimana yang dijelaskan sebuah hadis yang bermaksud: Daripada Abi Musa RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali.”-(HR al-Khamsah dan An-Nasa’i) Bagaimana pula dengan tanggungjawab wali terhadap anak perempuannya yang sudah bercerai atau menjadi balu akibat kematian suami? Adakah tanggungjawab terbabit kembali kepada mereka? 

Berdasarkan hadis di atas, peranan wali juga sama dan tidak terlepas terhadap anak perempuan mereka yang berstatus janda (ibu tunggal) atau balu. Anak perempuan yang sudah bercerai dengan suami atau kematian suaminya perlu dibela nasib mereka dengan sebaiknya, termasuk dalam memberikan bantuan berupa keperluan harian, makan minum, tempat tinggal yang sewajarnya serta pendidikan anak mereka. 

Tanggungjawab memberi nafkah 
Tanggungjawab memberikan nafkah dikembalikan kepada wali selepas suami menceraikannya atau meninggal dunia. Puteri kedua Rasulullah SAW bernama Ruqayyah, selepas bercerai dengan suaminya bernama ‘Utbah, maka Baginda SAW yang bertanggungjawab terhadapnya, yang kemudian menikahkan beliau dengan Saidina Uthman bin Affan RA. 

Begitu juga dengan puteri ketiga Baginda SAW bernama Ummu Kulthum yang bercerai dengan suaminya bernama ‘Utaibah. Rasulullah SAW mengambil kembali tanggungjawab dan kemudian dinikahkan dengan Saidina Uthman RA selepas kekandanya Ruqayyah meninggal dunia. Saidatina Hafshah RA selepas suaminya syahid di medan perang Uhud, maka dia kembali kepada bapanya Saidina Umar bin Khattab RA. 

Jika sekiranya wali seorang yang tidak berkemampuan, maka yang bertanggungjawab terhadap ibu tunggal dan balu adalah pemerintah, sama ada dengan mencarikan suami bagi mereka atau memberikan bantuan Baitulmal. Ketika Fatimah binti Qais ditalak tiga oleh suaminya, maka Rasulullah SAW memberikan perlindungan dan memberi tempat kepadanya untuk menghabiskan masa iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum sehingga beliau bernikah dengan Usamah bin Zaid RA selepas tamat masa iddahnya dengan bekas suami. 

Ketika Ummu Aiman diceraikan kerana suami tidak dapat menerima keislamannya, Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada sahabat dengan menjanjikan pahala besar bagi mereka yang memberikan perhatian kepada ibu tunggal. Sabda Baginda SAW yang bermaksud: “Orang yang membantu janda dan orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah atau seperti orang yang selalu mengerjakan puasa di siang hari dan solat di malam hari.” (Hadith Muttafaq ‘Alaih) 

Berdasarkan hadis itu, barang siapa yang belum mampu berjihad di jalan Allah atau belum mampu konsisten melaksanakan qiyamullail pada setiap malam dan puasa sunat pada siang hari, salah satu cara untuk mendapatkan pahala sama ialah dengan cara menyantuni ibu tunggal dan orang miskin. Apatah lagi jika sekiranya membantu wanita yang kematian suami, bersamanya anak yang belum dewasa dan mereka dalam keadaan miskin. Bererti, orang yang membantu akan mendapat pahala yang banyak, yakni pahala membantu wanita yang bersedih selepas ditinggal suami yang selama ini menjadi sandaran hidupnya, pahala menolong orang miskin dan pahala memberi makan anak yatim yang ditinggalkan bapa yang selama ini menafkahi mereka. 

Rasulullah SAW pernah bersabda: “Aku dan orang yang menanggung anak-anak yatim berada di syurga seperti begini,” (Baginda memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan sedikit antara kedua jari itu)-(HR Bukhari). 

Wali perlu membantu anak perempuannya yang bercerai atau kematian suami dalam meneruskan kelangsungan hidup, sebagaimana ketika mereka belum berkahwin dulu. Sehingga mereka berkahwin semula dengan perkahwinan yang baru, maka tanggungjawab itu berpindah kepada suaminya yang baru. 

Tanggungjawab terhadap balu 
Dalam hal seorang anak perempuan yang kematian suami, tanggungjawab memberi nafkah untuk dirinya kembali menjadi tanggungjawab wali, bukan dengan membiarkan si anak perempuan bertungkus-lumus mencari nafkah hingga terpaksa keluar bekerja ketika dalam tempoh iddah kematian suaminya. 

Oleh sebab itu, Islam menetapkan dalam kadar pembahagian faraid, bahagian isteri paling sedikit berbanding bahagian yang diterima waris yang lain. Demikian juga matlamatnya kenapa Islam menetapkan kadar bahagian faraid bagi waris lelaki adalah lebih satu bahagian berbanding kadar bahagian waris perempuan. Waris lelaki yang menerima pembahagian faraid berkewajipan dalam menjaga dan mengurus harta saudara perempuannya, termasuk menafkahi mereka, bukan mengkhianati dengan merampas harta mereka atau mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai saudara lelaki. 

Sebagaimana tanggungjawab mereka untuk menjadi wali nikah jika wali mujbir atau wali nikahnya yang lain tidak ada, begitu juga tanggungjawab mereka dalam menyantuni nafkah kepada saudara perempuannya. 

Keistimewaan saudara lelaki yang mengurus saudara perempuannya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: “Barang siapa menanggung nafkah dua atau tiga anak perempuan atau dua atau tiga saudara perempuan sampai mereka meninggal dunia atau dia yang meninggal dunia, maka Aku dan dia seperti ini (mengisyaratkan dua jari telunjuk dan jari tengah)”-(HR Ahmad). 

Hukum tidak jalankan tanggungjawab 
Waris lelaki yang membiarkan si balu mencari nafkah serta menanggung sendiri keperluan anak yang kematian bapanya suatu tindakan yang zalim kepada si balu dan anak yatim berkenaan. Jika seorang wali mengabaikan mereka dan tidak menjalankan tugas ini sebaiknya, maka wali itu mengkhianati amanah yang Allah berikan. Lebih-lebih lagi di saat mereka amat memerlukan bantuan dan pertolongan. Bayangkan sekiranya wali tidak menggalas peranan itu, kepada siapakah lagi yang selayaknya untuk mereka bergantung harap?

Gugur tanggungjawab seseorang wali itu hanya jika ibu tunggal berkenaan berkemampuan dari segi kewangan, mempunyai simpanan sendiri atau pun masih menerima nafkah yang secukupnya daripada bekas suami selepas bercerai. 

Namun begitu, sebaiknya wali sentiasa memantau dan mengetahui keadaan ibu tunggal itu supaya benar-benar mendapat hak sewajarnya daripada bekas suami, jika bekas suami masih hidup. Tidak boleh sama sekali untuk bersikap berlepas tangan kerana dikhuatiri perkara yang berlaku kepada mereka sebaliknya, yang akan menyebabkan mereka terjerumus dalam perkara tidak baik seperti mendapatkan sumber nafkah daripada jalan yang dilarang syarak. 

Ramai daripada kita yang tidak mengendahkan atau melupakan perkara ini, sedangkan ini amanah Allah SWT. Demikian besarnya tanggungjawab seorang lelaki, bukan hanya kepada anak atau isteri saja tetapi turut kepada orang di bawah pewaliannya.

Friday, March 24, 2017

Raja - Pemegang Amanah Kedaulatan Watan

Harian Metro
15 March 2017
Oleh Musa Awang
Sistem pemerintahan beraja atau ‘monarki’ merupakan sistem pemerintahan yang tertua di dunia iaitu dianggarkan wujud sejak lebih 3000 tahun yang lalu. Ia juga merupakan pencetus kepada jatuh bangunnya peradaban manusia di muka bumi ini,
Contohnya kemakmuran ketamadunan Mesopotamia, Mesir, India, China termasuk Asia Tenggara, hasil dari sistem pemerintahan beraja, sehinggalah lenyap disebabkan perebutan kuasa, penjajahan, konspirasi dan cetusan ideologi baharu.  
Kebanyakan pemerintahan beraja di Asia Tenggara telah bertukar kepada pengaruh kesultanan setelah kedatangan Islam.
Sejarah telah memperlihatkan umur kerajaan-kerajaan Melayu Islam menjangkau hampir ribuan tahun. 
Raja-raja Melayu adalah institusi tradisional orang-orang Melayu paling lama, bersejarah dan penting dalam menghadapi pelbagai cabaran termasuk sejarah getir menghadapi kuasa asing seperti Portugis, Belanda dan Inggeris.
Kehadiran kuasa Eropah ke Tanah Melayu antaranya adalah berpunca daripada persaingan institusi beraja. Pelbagai muslihat dilakukan untuk meruntuhkan institusi beraja di negara ini, dalam usaha kuasa Eropah meluaskan empayar masing-masing. Namun, institusi beraja kita masih terselamat walaupun terpaksa mengubah peranan raja daripada kuasa mutlak kepada kuasa berperlembagaan.
Pada masa ini, daripada jumlah 192 negara anggota Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, hanya 43 negara masih mempunyai Institusi Raja ; 16 daripadanya mengiktiraf Ratu Elizabeth II sebagai Raja Pemerintah di bawah sistem Raja Berperlembagaan, 16 negara lagi mengamalkan sistem Raja Berperlembagaan, 4 sistem Raja Separa Autonomi, dan 7 negara mengamalkan sistem Raja Secara Mutlak.
Institusi raja diluhurkan dengan sebaik-baik pendekatan dalam Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan negeri yang menggabungkan institusi raja dengan institusi rakyat, berasaskan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Sepuluh peratus atau 19 daripada 183 Perkara di dalam Perlembagaan Persekutuan adalah perkara-perkara berkaitan raja.
Dari segi undang-undang, raja memainkan peranan penting dalam struktur kerajaan dan struktur negara bangsa. Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara, ialah raja kepada seluruh Persekutuan, dan secara undang-undang Baginda menganggotai tiga cabang kerajaan yang terdiri daripada Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. Manakala Parlimen terdiri daripada tiga komponen, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat.
Yang di-Pertuan Agong berperanan menurunkan cap mohor kepada Rang Undang-Undang yang telah diluluskan oleh Badan Perundangan. Baginda mempunyai kuasa memanggil, menangguh dan membubarkan Parlimen. 
Baginda adalah Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Persekutuan. Baginda juga berkuasa mengampuni dan menangguhkan sesuatu hukuman.
Baginda mempunyai budi bicara melantik seorang Perdana Menteri, berkuasa melantik dan membatalkan lantikan jawatan Menteri dan Timbalan Menteri, tidak mempersetujui permintaan membubarkan Parlimen, menitahkan supaya diadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja untuk membincangkan keistimewaan, kedudukan, kemuliaan dan kebesaran Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu. 
Baginda juga diperuntukkan kuasa membuat pengisytiharan darurat serta mengisytiharkan apa-apa ordinan sekiranya kedua-dua Dewan Parlimen tidak bersidang secara serentak.
Atas nasihat Perdana Menteri, Baginda berkuasa melantik ahli Suruhanjaya Pasukan Polis, dan menurut budi bicara setelah menimbang nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja melantik ahli-ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Majoriti ahli-ahli Majlis Angkatan Tentera adalah atas lantikan Baginda.
Atas nasihat Perdana Menteri dan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja, Baginda juga berkuasa melantik Juru Audit Negara, sementara Peguam Negara dilantik oleh Baginda atas nasihat Perdana Menteri.
Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan lima ahli Suruhanjaya Pilihan Raya dilantik oleh Baginda selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja dan Baginda dipertanggungjawab untuk memastikan Suruhanjaya Pilihan Raya mendapat kepercayaan awam.
Dalam perkara-perkara bahawa Baginda perlu bertindak atas nasihat, Baginda tidak harus rasa tertekan dan tidak semestinya memberi perkenan jika nasihat yang disembahkan bercanggah dengan tuntutan syarak, semangat Perlembagaan, undang-undang dan keadilan hingga memungkinkan berlakunya penindasan dan kezaliman.
Baginda juga bertanggungjawab sebagai penaung dan pelindung kepada hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera serta kepentingan sah kaum-kaum lain. Baginda menjadi payung kedaulatan negara, yang memayungi secara saksama kepada setiap warga tanpa mengira kaum, agama, dan parti politik.
Baginda adalah Ketua Agama Islam bagi negeri Baginda di samping berperanan sebagai Ketua Agama Islam di negeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan.
Amat besar peranan dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, bukan sekadar untuk menyempurnakan tugas-tugas ceremonial atau menurunkan mohor perkenan kepada setiap dokumen atau nasihat yang dipersembahkan, tanpa pilihan atau tanpa soal atas apa juga nasihat yang diangkat sembah kepada Baginda. 
Baginda berhak untuk tidak memberi perkenan sekiranya nasihat tersebut menyimpang daripada undang-undang atau hukum syarak, atau sekiranya tergelincir dari landasan keadilan atau berunsur penindasan atau boleh memudaratkan negara bangsa.
Ketika situasi semasa yang berhadapan cabaran lebih kompleks dari pelbagai sudut, institusi raja tetap berdiri dalam keistimewaan dan keunggulannya tersendiri, dengan menggabungkan tiga tenaga utama iaitu institusi takhta itu sendiri ; institusi demokrasi (Perlembagaan dan undang-undang), dan institusi moral atas nama Islam.
Doa rakyat jelata pada setiap minggu di hari Jumaat, agar diberi kesejahteraan kepada Yang Di Pertuan Agong dan Raja-raja Melayu, berdaulat lagi mulia, gagah lagi perkasa, memerintah secara adil lagi saksama, dan agar negara aman, sentosa, selamat lagi sejahtera. Doa rakyat jelata bukan sekadar permohonan mereka kepada Ilahi, ia juga merupakan seruan, peringatan, dan harapan yang diletakkan kepada institusi Raja.

-       Penulis ialah Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM). Email : sekretariatpgsm@yahoo.com.

Thursday, December 8, 2016

Lawyers back separate Shariah Bar for better practice

Lawyers back separate Shariah Bar for better practice

BY BOO SU-LYN AND IDA LIM

Thursday December 1, 2016

05:47 PM GMT+8

KUALA LUMPUR, Dec 1 — Some lawyers are in support of a proposal to create a separate Bar in order to standardise Shariah legal practice across the country.

Nizam Bashir is both a civil and Shariah lawyer and said that while Islamic legislation can differ from state to state because of various communal sensibilities on the faith, Shariah legal practice and procedures should be more uniform.

“I think it’s a good thing. You will have a more consistent practice for Shariah lawyers in various states,” Nizam told Malay Mail Online.

But he also said the introduction of a federal Shariah legal body amid state legislations would require the consent of the Rulers and agreement from the state governments. While civil law is federal, Shariah legislation is under state jurisdiction.

Wanita Umno chief Tan Sri Shahrizat Abd Jalil suggested yesterday at the Umno general assembly the formation of a Bar Council equivalent for Shariah lawyers, which she said should be administered by the Conference of Rulers.

Shariah Lawyers Association of Malaysia (PGSM) president Musa Awang also supported the formation of a Shariah Bar Council as there would then be uniform qualification rules, pointing out that various states in the country have different admission method, exams and interviews for those who want to be Shariah lawyers.

“When they submit [an] application to be [a] Shariah lawyer, the authorities will call them for exam and interview, but that is for [one] state.

“So the person who wants to be Shariah lawyer needs to apply to 14 states in Malaysia and it depends on state authorities, whether they want to approve [the application],” Musa told Malay Mail Online, referring to the Islamic religious council in each state.

With the current lack of uniformity, this would mean that Shariah lawyers may not be able to practise in some states due to rejection of their applications by the respective state Islamic religious councils, he said.

He pointed out that the Bar Council, on the other hand, is an independent body formed under the Legal Profession Act 1976 that regulates and determines the qualifications, tests, and admissions for advocates and solicitors to the Malaysian Bar, the legal professional body for all states in peninsular Malaysia.

Musa highlighted the need for a separate Shariah Bar so that Shariah lawyers who are not members of the Malaysian Bar can still be regulated.

As an example, he said Shariah lawyers who are suspended for breaching ethics in one state can still practise in other states. In contrast, civil lawyers who are suspended from legal practice by the Malaysian Bar would not be able to practise at all in the peninsula.

A Shariah Bar Council should be established as an independent body like the Bar Council to regulate the qualifications, admission and discipline of Shariah lawyers, he said.

Nizam said setting up a separate Bar for Shariah lawyers would also require segregating the disciplinary and complaints mechanism, noting that the Advocates & Solicitors Disciplinary Board (ASDB) has taken on complaints by Shariah clients as more Shariah lawyers join the Malaysian Bar.

“I’ve known of cases where it went up before the civil courts and they said the ASDB has got jurisdiction to hear. If you start to come up with a separate body to regulate and oversee Shariah practitioners, then I think ideally, we need to look at if there needs to be a separate disciplinary board,” he said.

Nizam acknowledged there was fear on both sides of the fence and concern on whether civil law was losing ground to Islamic legislation, but said lawyers should not be “paranoid” and “embrace diversity” instead.

“I encourage civil lawyers going to Shariah and vice versa. That way, you’re not dogmatic,” he said.

He stressed that lawyers should be able to sit in both the Malaysian Bar and the Shariah Bar in order to contribute their experience and expertise to both areas.

Malaysian Muslim Lawyers Association president Datuk Zainul Rijal Abu Bakar said not all Shariah lawyers are members of the Malaysian Bar as the majority are Shariah graduates who do not have a law degree. Only some are advocates and solicitors who can practice in both the civil and Shariah courts.

PGSM estimated there are about 2,500 to 3,000 Shariah lawyers nationwide. The Malaysian Bar currently has about 17,000 members.

“Only advocates and solicitors can contest in the Bar Council. Pure Shariah lawyers cannot contest,” Zainul Rijal told Malay Mail Online.

He said the Bar Council Shariah law committee cannot handle issues involving practitioners who are not advocates and solicitors, including “pure” Shariah lawyers.

“To me, different qualifications are prerogatives of the states. However, the more pressing needs are to have a body at the national level so that the body will be able to enhance legal education, take action on disciplinary breaches, admission process and interactions between practitioners across the nation,” said Zainul Rijal.

He said creating a Shariah Bar would not result in divisions as both the Shariah and Malaysian Bar would have different objectives.

“An advocate and solicitor who is also a Shariah lawyer will be governed by [the] Malaysian Bar when he is practising the civil law and governed by the Shariah Bar when he practices in Shariah law,” he said.Islamic lawyers laud Shahrizat's call to empower Syariah courts

Islamic lawyers laud Shahrizat's call to empower Syariah courts

BY JUNE MOH - 1 DECEMBER 2016 @ 1:08 PM

KUALA LUMPUR: Syariah lawyers agree with the recommendations of Tan Sri Shahrizat Abdul Jalil to empower the Syariah courts and enhance them to become equivalent to civil courts, said Syariah Lawyers Association (PGSM) president Musa Awang.

Musa said Syariah law implementation in the country is weak due to the constraints of authority, staff, legal powers, regulatory diversity and lack of uniformity.

He said one of the challenges for Syariah lawyers is that each state has its own set of rules and regulations governing its practices - something which has discouraged graduates from applying to become Syariah lawyers.

“Every state has its own set of rules, different qualifications, different exams, different interviews, as well as their own admission processes.

“Therefore, we agree with the proposal to form a Syariah Bar Council, an independent body to supervise and control the eligibility and admissions of Syariah lawyers,” Musa told New Straits Times.

He said Syariah law could be strengthened by giving more power to the Syariah criminal punishment jurisdiction of the Syariah court “(For example, conflicts occur over) the jurisdiction on issuing legal administer (LA) and dividing the property-inheritance of Muslims, and the jurisdiction to try the cases of Islamic muamalat or Islamic banking,” he said.

Echoing Musa is Syariah lawyer Fakhrul Azman, who agreed to empower the Syariah court with further authority and jurisdiction.

“The area of enforcement needs to be enhanced to make it on par with civil courts.
“People still do not take it seriously when they receive a summons from the Syariah court, compared to the paper they receive from the civil court.

“I believe equal authority should also be given to the Syariah court, and for that matter, the introduction of a private bill to increase the jurisdiction of Syariah courts is welcomed,” Fakhrul said.


Pembahagian Harta Semasa Hidup

Pembahagian harta boleh dilakukan oleh seseorang semasa masih hidup, dan setelah  meninggal dunia.  Pembahagian harta ketika masih hidup b...