Thursday, August 19, 2010

Usah kaitkan bai`ah dengan taklik

Berita Harian, 19 Ogos 2010

Oleh Tuan Musa Awang.

Sebelum ini timbul polemik tentang sebuah parti politik yang mengadakan bai’ah secara taklik talak tiga bagi menghalang calon-calon wakil rakyat melompat parti selepas pilihanraya. Saya tidak mahu mengupas isu ini dari sudut politik, tetapi dari perspektif perundangan.

Bai’ah merupakan suatu sumpah atau janji yang dibuat oleh seseorang untuk memberi sepenuh ketaatan dan kesetiaan, kepada amir atau ketuanya. Berbai’ah adalah harus selama sumpah dan janji dalam bai’ah tersebut tidak melanggar Hukum Syarak. Sejarah bai’ah pertama berlaku sebelum hijrah Nabi s.a.w, iaitu pada tahun ke-12 selepas kerasulan Nabi (621M). Satu rombongan dari Yathrib (Madinah) yang terdiri dari 12 orang iaitu 10 orang dari kabilah Aus dan 2 orang dari kabilah Khazraj telah datang menemui Rasulullah s.a.w. di lembah Aqabah, Mina. Mereka telah berbai’ah dengan Rasulullah s.a.w dengan suatu bai’ah yang dikenali dengan Bai’ah al-Aqabah.

Menurut sebuah hadith sahih riwayat Imam al-Bukhari, bahawa ”Dari Ubadah bin al-Samit r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda kepada kami ketika ia dikelilingi oleh beberapa orang sahabatnya “Berbai’ahlah (berjanji setia) kepadaku bahawa kamu tidak menyekutu Allah SWT dengan sesuatu yang lain, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kamu, tidak berbohong yang sengaja diadakan sama ada pada dirimu atau orang lain dan jangan kamu derhaka dalam perkara baik. Maka sesiapa yang setia dikalangan kamu maka ganjarannya di sisi Allah, dan sesiapa yang terkena kepadanya amalan-amalan buruk lalu ia menerima tindakan hukuman di dunia maka menjadi kifarah baginya. Sesiapa yang terkena kepadanya dengan mengerjakan perkara-perkara itu kemudian Allah SWT melindunginya dari diketahui oleh orang di dunia ini maka tersershlah kepada Allah. Jika Ia kehendaki nescaya diampuni-Nya dan jika Ia kehendaki nescaya dihukumNya lalu kamu pun berbai’ah di atas perkara ini.”

Rombongan ini bukan sahaja melafazkan ikrar dua kalimah Syahadah, malah berakujanji menerima segala hukum hakam Islam yang menjadi asas penting bagi pembinaan individu dan masyarakat Islam, dari aspek aqidah, akhlak dan perlaksanaan Islam di dalam semua bidang, menolak segala perlakuan di zaman Jahiliyyah. Selepas Bai’ah Aqabah ini, Baginda s.a.w telah mengutus Mus’ab bin Umair r.a mengiringi kepulangan rombongan ini ke Madinah, bertanggungjawab sebagai guru, imam dan pendakwah, mengajar al-Quran dan ajaran-ajaran Islam yang lain kepada penduduk Madinah.

Pada musim haji tahun berikutnya (622M), sejumlah 70 orang lelaki dan 2 orang wanita (Nusaybah binti Ka’ab dan Asma’ binti Amru bin Udiy) telah sekali lagi bertemu Rasulullah s.a.w di lembah Aqabah dan melakukan bai’ah terhadap Rasulullah s.a.w. Rombongan kedua ini disertai oleh wakil daripada kabilah masing-masing, termasuk kabilah Aus dan Khazraj.

Butir-butir bai’ah tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, sabda Nabi s.a.w :- "Dengar dan patuh sama ada semasa rajin atau malas, sanggup mengeluarkan belanja semasa susah atau senang, menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran, menegakkan tanggungjawab Allah tanpa menghiraukan celaan orang yang mencela, menolong aku apabila aku datang kepadamu dan mempertahankan aku sebagaimana kamu mempertahankan diri, isteri dan anak pinak kamu. Dan untuk kamu balasannya syurga."

Bai'ah Aqabah kedua ini dikenali sebagai Bai'ah Aqabah Al-Kubra yang berlangsung dalam suasana penuh perasaan cinta, kesetiaan, belas kasihan, tolong-menolong, kepercayaan, keberanian dan nekad untuk berjuang di kalangan orang Mukmin.

Manakala ta’lik, dari istilah bahasa bermaksud ‘gantung’ atau ‘sangkut’. Dalam konteks hukum fiqh, ta’lik ialah ‘mengaitkan berlakunya sesuatu hal dengan sesuatu syarat yang ditetapkan. Taklik talak pula ialah ‘mengaitkan berlakunya talak atau perceraian apabila terjadi atau berlaku sesuatu syarat yang dilafazkan. Hukum membuat lafaz taklik talak adalah harus.

Asas bagi talak taklik yang menjadi amalan di Malaysia ialah janji yang telah dibuat oleh suami selepas majlis akad nikah, yang mana suami membuat janji tidak akan melanggar syarat-syarat yang telah dipersetujui oleh pihak-pihak dalam perjanjian selepas perkahwinan tersebut. Berdasarkan Seksyen 50 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, Mahkamah Syariah berbidangkuasa mengsahkan suatu lafaz taklik yang dibuat oleh suami selepas majlis akad nikah. Isteri yang perlu memulakan prosiding dengan membuat aduan kepada Mahkamah. Selepas Mahkamah mensabitkan aduan tersebut, maka gugurlah talak sebagaimana dalam perjanjian mereka itu.

Namun terdapat juga keadaan di mana lafaz ta’lik talak dibuat selain dari sighah yang dilafazkan selepas akad nikah tersebut. Ia diklasifikasikan sebagai cerai luar Mahkamah, menurut peruntukan Seksyen 57 Enakmen yang sama. Lafaz bai’ah secara taklik talak ini adalah termasuk dalam kategori ini. Mahkamah Syariah yang berbidangkuasa mengsahkan samada telah berlaku perlanggaran terhadap syarat dalam lafaz taklik itu atau tidak. Prosiding cerai luar Mahkamah ini boleh dimulakan samada oleh isteri atau suami. Namun beban pembuktian cerai luar Mahkamah secara taklik talak terletak ke atas bahu isteri, yang perlu membuktikan dua elemen berikut:

1. Kewujudkan lafaz talak secara bertaklik oleh suami ;

2. Bahawa suaminya telah melanggar syarat dalam lafaz taklik tersebut, dengan mengemukakan saksi-saksi, atau dokumen atau dengan pengakuan suami itu sendiri.

Samada sesuatu talak itu gugur atau tidak tertakluk kepada penyempurnaan rukun-rukun talak dan syarat-syarat setiap rukun tersebut. Dalam mazhab Shafie, rukun talak ada lima iaitu Pentalak ; Sighah ; Mahl (isteri) ; Wilayah (ada kekuasaan) dan Qasad. Pentalak disyaratkan seorang yang mukallaf (baligh dan berakal) serta tidak dipaksa. Syarat Sighah ialah kehendak berlafaz dengan talak walaupun tanpa niat. Mahl (isteri) disyaratkan isteri yang sah kepada suami yang mana sekaligus suami mempunyai Wilayah (kekuasaan) untuk menjatuhkan talak ke atasnya. Qasad iaitu niat, bagi lafaz soreh (jelas) tidak berkehendakkan kepada niat. Menurut Kitab Kifayah al-Akhyar, bab talak ada menyebutkan bahawa : “Talak itu ada 2 jenis iaitu talak soreh (jelas) dan talak kinayah (sindiran). Talak soreh itu ada 3 lafaz iaitu talak, firaaq (cerai) dan saraah (lepas). Talak dengan lafaz soreh tidak memerlukan niat (untuk menjadikannya gugur).”

Perkataan talak atau cerai adalah perkataan yang tidak boleh diperlakukan sesuka hati. Jika dilakukan dalam keadaan bergurau sekalipun jatuh talak, apatah lagi dalam keadaan sedar dan waras. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :- “Tiga perkara yang sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh dan main-main dikira sungguh-sungguh iaitu nikah, talak dan rujuk.”

Dalam bab berhubungan lafaz talak tiga sekaligus, menurut pendapat Syiah dan Zaidiyah, sesetengah ulama Zahiriyah dan Ibn Ishak, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim, jatuh satu talak sahaja dan lafaz tidak memberi kesan. Menurut Majallah al Buhuth al Islamiyyah, Jilid 1 Bilangan 3 Tahun 1397H, pada asalnya undang-undang Mesir dan Syria mengambil pendapat ini. Kemudian Lujnah Fatwa yang bersidang di Riyadh mengubah pendapat ini dan memilih majority pendapat yang mengatakan jatuh tiga talak dengan lafaz talak tiga sekaligus. Pendapat ketiga menurut Syiah Imamiyyah, menceraikan isteri dengan tiga talak sekaligus sama sekali tidak menjatuhkan talak. Pendapat jumhur dari imam mazhab yang empat dan al-Zahiriyah, menyatakan jatuh tiga talak. Pendapat jumhur berdalilkan al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma’ perkataan para sahabat dan qias.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 229 yang bermaksud : “Talak (yang boleh dirujuk kembali) itu hanya dua kali. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskanya (menceraikannya) dengan cara yang baik.” Talak yang diharuskan adalah talak yang diikuti dengan iddah. Sesiapa yang menceraikan isterinya pada waktu perempuan itu tidak dapat menghadapai iddahnya seperti menceraikannya dengan talak tiga maka ia telah menzalimi dirinya dan melakukan maksiat terhadap Allah s.w.t. Firman Allah dalam Surah al-Talaq ayat 1 yang bermaksud : “Dan itulah aturan-aturan hukum Allah (maka janganlah kamu melanggarnya) dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berlaku zalim kepada dirinya.“

Dalam satu riwayat kisah Ibnu Umar yang mentalak isterinya semasa haid. Beliau berkata, “Ya Rasullallah, apakah kalau saya menceraikannya dengan tiga talak, halal bagi saya merujuknya kembali.?” Baginda bersabda : “Tidak, ia telah menjadi bain dari mu dan kamu melakukan maksiat.”

Para ulama salaf telah ijmak bahawa talak tiga dengan satu lafaz dikira jatuh talak tiga. Antara mereka yang berpendapat demikian ialah Abu Bakar al-Razi, al-Baaji, Ibn Arabi dan Ibn Rajab. Diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Mujahid, katanya : “Saya berada di sisi Ibnu Abbas, tiba-tiba seorang lelaki dating dan berkata bahawa sesungguhnya dia telah menceraikan isterinya dengan talak tiga. Kemudian ibnu Abbas diam sehingga saya menyangka bahawa dia mahu mengembalikan isteri kepadanya. Kemudian dia berkata ‘Pergi seorang daripada kamu kemudian melakukan kebodohan. Sesungguhnya engkau tidak takutkan Allah, maka saya tidak dapati pada mu jalan keluar. Kamu telah menderhaka Tuhan dan isteri kamu jadi bain kepada mu.”

Dalam Kitab al-Umm, Jilid 8 halaman 243, Imam Shafie menjelaskan bahawa bilangan talak itu gugur atas bilangan yang disebut oleh suami. Dalam kitab Kifayah al-Akhyar Jilid 2, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini menjelaskan bahawa kalau seseorang berkata kepada isterinya, ‘engkau tertalak tiga’, maka jatuhlah talak tiga.

Jelaslah bahawa bai’ah dan talak taklik adalah dua perkara yang berbeza. Menggabungkan kedua-dua elemen ini adalah harus selagi mana ia tidak berlawanan dengan Hukum Syarak. Namun sekiranya berlaku perlanggaran terhadap sumpah bai’ah, maka si pembuat bai’ah akan menghadapi dua risiko. Pertama ia perlu membayar kaffarah terhadap sumpah yang telah dimungkiri. Kedua dia akan menghadapi risiko perceraian dengan isteri tercinta, berdasarkan jumlah talak yang dilafazkan. Jika sekiranya suami berbaiah dengan talak tiga, maka akan jatuhlah talak tiga sekaligus sebagaimana pandangan para ulama’ jumhur.

Dari satu segi, sumpah bai’ah talak tiga ini dilihat akan menganiayai para isteri kerana isteri tiada pilihan untuk mengatakan tidak kepada lafaz talak bertaklik yang telah dilafazkan itu, kerana talak adalah hak suami. Ia juga dilihat seolah-olah politik lebih diutamakan daripada institusi kekeluargaan. Tetapi jika dilihat satu perspektif yang lain, lafaz bai'ah sedemikian meletakkan kedudukan isteri setaraf dengan ketua atau pemimpin kepada si pembuat bai’ah. Natijahnya, suami akan berada dalam keadaan terpaksa membuat pilihan yang sukar, samada memilih mengkhianati pemimpinnya dan kehilangan isteri tercinta, atau terus istiqamah dalam meneruskan perjuangan kepimpinannya.

- Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia. Beliau boleh dihubungi melalui sekretariatpgsm@yahoo.com atau layari http: //www.peguamsyarie.org

Penguatkuasa Agama Perlu Pertingkat Profesional

Oleh Musa Awang

Syor tambah anggota, perkenal skim latihan tingkat kemahiran kendali kes jenayah syariah

PEGAWAI Penguatkuasa Agama (PPA) dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri (Main) daripada kalangan anggota perkhidmatan awam negeri atau perkhidmatan bersama, diberi kuasa menjalankan penyiasatan, menangkap dan menahan orang melakukan kesalahan di bawah undang-undang Islam, sebelum didakwa dan dibicarakan di Mahkamah Syariah.

PPA adalah sayap kanan kepada Pendakwa Syarie (pendakwaan), bagi memastikan peruntukan dalam undang-undang syariah dilaksanakan. Mutakhir ini, tugas PPA bukan semata-mata menangani kes jenayah syariah.

Malah, tugas mereka mencakupi pelbagai bidang termasuk membantu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) memeriksa makanan halal, membantu Kementerian Dalam Negeri (KDN) menguatkuasa Akta Percetakan Teks Al-Quran 1986 dan terbitan berunsur Islam lain.

PPA juga berperanan memastikan undang-undang syariah, kaedah serta fatwa mufti dipatuhi dan dilaksanakan. PPA turut berfungsi menguatkuasakan undang-undang keluarga Islam, bagi kesalahan perkahwinan yang boleh menggugat ikatan kekeluargaan Islam.

PPA juga tertakluk kepada arahan tetap Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri dan arahan tetap Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama yang mengandungi manual atau tatacara menerima maklumat, menjalankan siasatan, menyediakan kertas siasatan, menyediakan laporan ringkas kes serta mengendalikan barang yang disita.

Adalah menjadi tanggungjawab PPA menghantar pesalah ke penjara atau pusat tahanan selepas dijatuhkan hukuman, seperti tugas polis di Mahkamah Sivil.

Pada 2007, sebuah akhbar tempatan mendedahkan di Johor hanya mempunyai seramai 76 PPA berbanding jumlah penduduk Islam Johor iaitu seramai lebih 2.1 juta orang. Daripada jumlah itu, hanya 18 pegawai berjawatan tetap, manakala 58 lagi adalah kontrak.

Menurut sumber, di Selangor kini hanya ada 68 PPA termasuk lelaki dan perempuan berbanding lebih 2.5 juta penduduk Islam. Jumlah penduduk itu tidak termasuk warga asing seperti Indonesia, Bangladesh, Singapura, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Filipina dan Thailand yang ada di negeri itu.

Pada Disember 2008, Menteri di Jabatan Perdana Menteri (ketika itu), Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan hanya ada 1,242 PPA di seluruh negara, dengan nisbahnya seorang penguat kuasa bagi 23,000 orang, dan keadaan itu amat membebankan PPA melaksanakan tugas.

Kekurangan PPA wanita juga menimbulkan masalah terutama membabitkan tangkapan pesalah wanita. Masalah logistik seperti kurang peralatan komunikasi, kekurangan pemandu, kenderaan operasi, peruntukan elaun lebih masa, elaun perjalanan terbatas dihadapi PPA, menjejaskan tugas pencegahan maksiat.

Dalam menjalankan tugas, PPA perlu mahir melaksanakan beberapa prosedur seperti siasatan dan menyediakan laporan lengkap sebelum dikemukakan kepada bahagian pendakwaan. Skim perjawatan PPA adalah skim hal ehwal Islam atau dilantik secara kontrak.

Sebelum pegawai ini mendapat latihan dan pengetahuan secukupnya, mereka sudah diarahkan ke bahagian atau jawatan lain atau ditamatkan kontrak. Akibatnya, usaha melahirkan PPA berpengetahuan dan berpengalaman terbantut.

PPA tidak dilatih melakukan kerja penyamaran seperti pegawai penyiasat polis dan ini mendedahkan mereka kepada risiko termasuk kes pendakwaan yang lemah. PPA juga tidak mempunyai kuasa menahan reman pesalah menyebabkan mereka sukar mendapatkan maklumat. Selepas mengambil kenyataan, pesalah terpaksa dibebaskan sehingga dituduh di mahkamah.

Di sesetengah negeri, Bilik Gerakan 24 jam (hotline) tidak dapat beroperasi seperti sepatutnya disebabkan kekurangan kakitangan. Malah, PPA tidak dibekalkan sistem komunikasi dan ciri keselamatan yang cukup ketika menjalankan operasi.

Sehubungan itu, usaha meningkatkan profesionalisme PPA di setiap Jabatan Agama Islam Negeri (Jain) perlu disegerakan dengan menambah bilangan PPA di samping melatih kakitangan sedia ada.

Satu skim tertutup perlu diperkenalkan untuk PPA sama seperti polis atau agensi penguatkuasaan lain, supaya PPA ditukarkan hanya ke bahagian dalam lingkungan tugas mereka. Ini boleh mengasah kemahiran serta kepakaran mereka mengendalikan kes jenayah syariah.

Enakmen Tatacara Jenayah Syariah mungkin perlu dikaji dan dipinda dengan memasukkan peruntukan yang memberi kuasa kepada PPA menahan reman pesalah, dengan perintah daripada Hakim Syarie.

Bahagian Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam Selangor (Jais) yang mempunyai Bilik Gerakan 24 jam dikendalikan petugas khas bagi mengendalikan sistem maklumat sehenti boleh dijadikan model ke arah mempertingkatkan kecekapan dan keupayaan operasi PPA negeri.

PPA juga dibekalkan alat perhubungan walkie talkie antara bilik gerakan dan kumpulan operasi. Oleh kerana kekurangan anggota, maka mereka bekerja secara waktu anjal.

Penampilan PPA juga dipertingkatkan supaya sentiasa dirasai berada di tengah masyarakat, dengan mewajibkan pakaian seragam, memasang lambang, lampu amaran dan sistem peti suara di kesemua kenderaan operasi.

Tidak dinafikan kewangan menjadi halangan besar kerana penambahan perjawatan dan infrastruktur memerlukan peruntukan kos besar. Namun, kita perlu sedar masyarakat melihat dan menilai agensi agama dari semasa ke semasa.

Paradigma baru bahagian penguatkuasaan atau PPA ini adalah arca kepada usaha pencegahan jenayah. Karisma yang terbit dari bahagian penguatkuasaan ini mencerminkan kepada masyarakat bahawa seriusnya kita mahu membendung dan mencegah jenayah syariah.

Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia. Sila layari http://www. peguamsyarie.org

Penetapan kadar mas kahwin perlu dikaji semulaPEMBERIAN mas kahwin kepada isteri adalah wajib mengikut hukum syarak. - Gambar hiasan

Kerajaan negeri harus selaras buat keputusan ikut ekonomi semasa angkat taraf wanita

PENGUMUMAN kerajaan Selangor menaikkan kadar mas kahwin kepada RM300 untuk anak dara atau janda berbanding RM80 bagi anak dara dan RM40 bagi janda mulai bulan depan, membuka minda penulis untuk membincangkannya. Tumpuan akan diberikan kepada kadar mas kahwin di setiap negeri. Kadar minimum mas kahwin dan kewajaran jumlah mas kahwin ditetapkan pemerintah atau diserahkan kepada masyarakat untuk menentukannya.

Menurut undang-undang Keluarga Islam, mas kahwin ialah pembayaran kahwin yang wajib dibayar mengikut hukum syarak oleh suami kepada isteri semasa akad nikah, sama ada wang atau diakui sebagai hutang dengan atau tanpa cagaran, atau berupa sesuatu yang menurut hukum syarak dapat dinilai dengan wang.

Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 4, bermaksud, " Berikanlah kepada orang perempuan itu mas kahwin mereka." Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Carilah untuk dijadikan mas kahwin walaupun sebentuk cincin yang diperbuat daripada besi".

Mas kahwin boleh daripada apa saja, asalkan ia berguna dan berfaedah. Dalam hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah, Tarmizi bahawa Rasulullah pernah menikahkan seorang perempuan dengan mas kahwin sepasang sepatu wanita dengan persetujuan wanita itu.

Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim, Baginda SAW juga pernah menikahkan seorang lelaki dengan seorang wanita dengan mas kahwin lelaki itu mengajarkan kepada wanita itu beberapa hafazan surah dalam al-Quran, kerana lelaki itu tidak mempunyai apa-apa harta yang boleh dijadikan mas kahwin.

Mas kahwin wajib dibayar seperti disebut ketika akad nikah. Jika mas kahwin disebut dalam akad nikah, akan dibayar secara tunai oleh suami manakala isteri berhak menghalang suami daripada menyetubuhinya sehingga dijelaskan mas kahwinnya itu.

Sekiranya isteri diceraikan sebelum berlaku persetubuhan, maka gugurlah separuh mas kahwin sebagaimana firman Allah bermaksud, "Dan jika kamu menceraikan perempuan sebelum persetubuhan sedangkan kamu telah menentukan kepada perempuan itu akan mas kahwinnya, maka bagi perempuan itu setengah dari apa yang kamu tentukan itu".

Kadar mas kahwin juga akan diambil kira hakim ketika menentukan kadar tebus talak sekiranya pihak itu ditakdirkan kemudiannya bercerai secara tebus talak. Apabila mas kahwin tidak dibayar dan tidak dihalalkan oleh isteri, isteri berhak mendapat mas kahwin itu walaupun selepas bercerai.

Kadar mas kahwin ditetapkan pihak berkuasa agama negeri. Di Johor kadarnya ialah RM22.50; Melaka (RM40); Perak (RM101); Pulau Pinang (RM24); Pahang (RM22.50); Sarawak (RM120) dan Labuan (RM80) dengan tidak membezakan dara atau janda.

Di Selangor dan Kuala Lumpur ialah RM80 bagi dara manakala janda RM40; Negeri Sembilan RM24 bagi anak dara dan RM12 bagi janda, Sabah RM100 bagi dara dan RM80 bagi janda. Namun di Kedah, Perlis, Terengganu dan Kelantan jumlah mas kahwin tidak ditetapkan pemerintah.

Adalah suatu perkara yang memalukan apabila sebuah negara Islam kecil seperti Malaysia mempunyai kadar mas kahwin yang berbeza-beza antara negeri. Sudah sampai masanya nilai mas kahwin diselaraskan di semua negeri.

Perlu juga dikaji keperluan dibezakan mas kahwin antara anak dara dan janda kerana tidak terdapat nas yang jelas membezakan mas kahwin antara anak dara dan janda. Dalam perkembangan ekonomi hari ini, wajarkah kadar mas kahwin serendah RM12 atau RM22.50?

Mas kahwin adalah hak isteri hatta bapa sebagai wali sekalipun tidak berhak menerima mas kahwin kecuali anaknya meredainya. Sesetengah golongan melihat mas kahwin sebagai lambang status dan taraf si isteri yang diambil oleh suami sebagai pasangan hidupnya.

Adakah status atau taraf wanita hari ini serendah RM12 atau RM22.50? Sudah sampai masanya negeri lain mencontohi kerajaan Selangor untuk mengkaji semula kadar mas kahwin kerana aturan itu dilaksanakan sejak 30 tahun lalu dan menyelaraskan kadar mas kahwin di antara negeri.

Penulis berpandangan, kadar mas kahwin yang akan ditetapkan itu sewajarnya dijadikan kadar minimum mas kahwin. Sekiranya kedua-dua belah pihak bersetuju memberikan lebih daripada kadar minimum ditetapkan itu, terpulang kepada mereka kerana syarak tidak menghalang untuk berbuat demikian, jika dipersetujui kedua-dua pihak.

Dalam surah An-Nisa ayat 20, Allah berfirman yang bermaksud, "Dan kamu telah memberikan kepada salah seorang mereka (isteri-isteri) mahar yang banyak". Untuk menentukan jumlah maksimum mas kahwin ia dinilai secara Mahr Mithil atau Mahr Musamma. Mahr Mithil ialah mas kahwin yang dinilai mengikut mas kahwin saudara perempuan yang berkahwin lebih dulu, di kalangan keluarga yang paling dekat sekali seperti kakak, ibu saudaranya, di samping menilaikan keadaan perempuan itu sendiri dari segi kecantikan, kekayaan, pelajaran dan sebagainya.

Mahr Musamma ialah mas kahwin yang ditetapkan dan dipersetujui kedua-dua pihak dengan tidak memandang kepada nilai mas kahwin saudara perempuan itu.

Cuma perlu ditekankan bahawa hukum syarak tidak menggalakkan mas kahwin terlalu tinggi sampai ke tahap yang boleh menyebabkan kesukaran bagi pihak lelaki. Pemerintah berperanan menetapkan jumlah minimum mas kahwin, tetapi masyarakat diberi pilihan untuk menentukan kadar maksimum mas kahwin atas persetujuan kedua-dua belah pihak.

Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)

Mahkamah Syariah Cemerlang, Islam TerbilangOleh Tuan Musa Awang

Pepatah Melayu ada menyebutkan : “Air yang jernih dihulu akan jua jernih dihilir”. Maksudnya apabila kita memulakan hari kita dengan kebaikan, Insya-Allah kebaikan akan muncul sepanjang hari. Begitu juga apabila kita memulakan pagi dengan senyuman dan keceriaan, ianya akan mempengaruhi keceriaan sepanjang hari. Senyumlah, pasti dunia akan tersenyum bersamamu. Berbuat baiklah, pasti dunia akan membalas kebaikanmu.

Sebagai sebuah institusi awam di mana masyarakat membawa dan mengadu masalah mereka untuk diselesaikan, bukanlah suatu yang mudah bagi Mahkamah Syariah untuk memuaskan semua hati pelanggannya. Namun pujian wajar diberikan seluruh kakitangan Mahkamah Syariah seluruh negara kerana setakat ini berjaya menjalankan fungsi dengan baik dan berkesan, walaupun usianya masih muda berbanding Mahkamah Sivil yang telah pun wujud sejak zaman penjajahan Inggeri di Tanah Melayu.

Pada Jumaat 15 Januari 2010 lalu, suatu Majlis Penyampaian Sijil Pengiktirafan Amalan 5S telah diadakan di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, dirasmikan oleh Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie Jabatan kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Y.A.A Tan Sri Ibrahim Lembut. Turut hadir Ketua Pengarah Malaysia Productivity Corporation (MPC), Tuan Mohd Razali Hussain, Hakim-hakim Mahkamah Rayuan Syarie, wakil-wakil daripada Biro Bantuan Guaman, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan PGSM.

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan telah berjaya mendapat pengiktirafan amalan 5S pada sesi audit yang telah dijalankan oleh MPC pada 21 Disember 2009 yang lalu. 5S merujuk kepada gabungan 5 perkataan Jepun yang bermula dari huruf S iaitu Seiri (sisih) ; Seiton (susun) ; Seiso (sapu) ; Seiketsu (seragam) dan Shitsuke (sentiasa amal). Amalan 5S adalah amalan mengasing dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan, menyusun barang-barang yang diperlukan secara kemas dan sistematik supaya mudah diambil dan dikembalikan di tempat asal selepas digunakan, membersihkan tempat berkerja agar tiada debu atau kotoran samada di atas lantai, peralatan dan persekitaran tempat kerja, mewujudkan standard amalan terbaik di tempat kerja dan memastikan standard tersebut dipatuhi, melatih pekerja untuk mengamalkan rutin ini secara berterusan agar menjadi kebiasaan dan budaya dalam organisasi. Kebersihan, keceriaan dan sistematik di tempat kerja akan mempengaruhi budaya kerja kakitangan Mahkamah, agar dapat melayan kerenah pelanggan dengan baik, ceria dan sistematik.

Sijil pengiktirafan yang diterima oleh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan ini bukanlah yang pertama kerana sebelum itu beberapa negeri lain termasuk JKSM telah meraih beberapa pencapaian yang sama. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Putrajaya, Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Terengganu dan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Pulau Pinang telah pun mendapat pengiktirafan pensijilan MS ISO 9001 : 2000. Pada 15 Disember 2009 lalu, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor muncul sebagai jabatan kehakiman syariah negeri pertama dianugerahi sijil MS ISO 9001:2008, iaitu suatu pengiktirafan bertaraf dunia, kerana menyediakan sistem pengurusan dan pentadbiran terbaik dalam mengendalikan kes mal, jenayah, rayuan dan pembahagian faraid.

Pada tahun 2007, JKSM telah mendapat tempat pertama Anugerah Kualiti Teknologi Maklumat dan Komunikasi (AKICT) di Majlis Penyampaian Anugerah Kualiti Sektor Awam ; tempat kedua bagi Pertandingan Keceriaan Pejabat (Kategori B) sempena dengan Hari Kualiti Jabatan Perdana Menteri ; tempat kedua bagi Pertandingan Tapak Pameran Terbaik (Kategori B) sempena dengan Hari Kualiti Jabatan Perdana Menteri. Sebelum itu pada tahun 2006, JKSM telah mendapat tempat pertama Laman Web Terbaik (kategori B) melalui Portal E-Syariah sempena Hari Kualiti Jabatan Perdana Menteri ; tempat kedua bagi Pertandingan Tapak Pameran Terbaik (Kategori B) sempena dengan Hari Kualiti Jabatan Perdana Menteri.

Pada tahun 2005, JKSM mendapat Anugerah Portal Kerajaan Elektronik Terbaik dalam satu kajian “Benchmarking and Comparative Study of Malaysia Government Portals and Websites 2005” oleh Multimedia Development Corporation (MDEC).

Pengiktirafan-pengiktirafan ini membuktikan bahawa kakitangan Mahkamah Syariah yang komited dan bersungguh-sungguh mampu merealisasikan wawasan menjadikan perkhidmatan awam sebagai terbaik dan terunggul, meskipun Mahkamah Syariah masih muda usianya, dengan bilangan pendaftaran kes meningkat setiap tahun, serta cabaran-cabaran semasa yang dihadapi oleh Mahkamah seperti kecaman dan tanggapan negatif sesetengah pihak.

Sebagai salah satu usaha yang berterusan untuk mengangkat martabat Mahkamah Syariah, Penulis mencadangkan pada setiap tahun di adakan satu hari dikenali sebagai Hari Mahkamah Syariah sebagai memperingati tarikh penubuhan rasmi Mahkamah Syariah di Malaysia. Rujukan boleh dibuat terhadap tarikh terawal penubuhan Mahkamah Syariah di Negara ini.

Menyorot sejarah, pada tahun 1948 ordinan Mahkamah Persekutuan dan sistem kahakiman persekutuan telah memisahkan Mahkamah Syariah dari hirarki Mahkamah. Selangor mula-mula sekali mewujudkan Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak (1952), diikuti negeri-negeri lain di Malaysia Barat. Waktu itu Mahkamah Syariah dikenali sebagai Mahkamah Kadi bagi menjalankan peraturan dan peruntukan undang-undang pentadbiran agama Islam bagi setiap negeri di Tanah Melayu. Hari Mahkamah Syariah yang dicadangkan ini juga adalah sebagai menghargai jasa kakitangan-kakitangan Mahkamah yang berkerja keras untuk memajukan organisasi Mahkamah, pada masa yang sama meningkatkan syiar Syariah di Malaysia.

Salah satu usaha untuk memberi kefahaman kepada masyarakat tentang peranan Mahkamah Syariah adalah dengan mengetahui sejarah dan perkembangannya. Dengan mengetahui sejarah, kita akan tahu bagaimana sesuatu perkara itu bermula, dan menghargai susah payah pejuang terdahulu berhempas-pulas untuk kesejahteraan dan nikmat yang dirasai pada hari ini. Dengan memahami sejarah juga, masyarakat akan sedar peranan yang dimainkan oleh Inggeris selepas menduduki Pulau Pinang pada tahun 1786, dengan membawa undang-undang mereka ke Tanah Melayu, menubuhkan mahkamah dan melantik hakim-hakim yang mahir dengan Undang-undang Inggeris untuk mengadili kes-kes di Tanah Melayu. Inggeris juga memperkenalkan tiga piagam Charters of Justice pada tahun 1807, 1826 dan 1885, bertujuan untuk mengangkat taraf undang-undang Inggeris dan secara langsung menenggelamkan undang-undang Islam yang dulunya diamalkan sebagai undang-undang tempatan.

Usaha memartabatkan perundangan Syariah perlu berterusan. Sebarang usaha murni untuk tujuan tersebut wajar di sokong oleh kerajaan dan masyarakat Islam agar perundangan Syariah di Malaysia akan lebih berkesan, mantap dan cemerlang dari semasa ke semasa. Memetik peribahasa cina mengatakan, “Semalam dan kelmarin telah berlalu meninggalkan sejarah dalam kehidupan. Esok, lusa dan akan datang merupakan impian dan wawasan”.

- Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia. Boleh dihubungi melalui email sekretariapgsm@yahoo.com.

Kekuatan spiritual halang keretakan rumah tanggaOleh Tuan Musa Awang
sekretariatpgsm@yahoo.com

Berita Harian
24/03/2010

PASANGAN suami isteri yang baru mendirikan rumah tangga harus saling bertolak ansur bagi mengelakkan perceraian berlaku. - Gambar hiasan

Pihak berkuasa perlu cari mekanisme pencegahan khusus elak kes perceraian terus meningkat

JUMAAT hingga Ahad lalu, selama tiga hari bertempat di Matrade, Jalan Duta, Kuala Lumpur, saya berpeluang mengikuti satu program motivasi kepemimpinan yang dikendalikan sebuah syarikat terkenal dari Jakarta, Indonesia.

Saya tertarik dengan pengisian dalam program ini, dan peserta didedahkan dengan konsep tauhid dan kecintaan terhadap Allah, mengenai asal kejadian alam semesta, asal kejadian manusia, kecintaan terhadap Rasulullah SAW, kecintaan terhadap Nabi ‘ulu al-azmi, peringatan terhadap kematian dan lain-lain. Suatu perkara yang ilmiah berdasarkan ayat al-Quran dan hadis, tetapi dipersembahkan secara kontemporari dan berbeza dengan kecanggihan audio, visual, gabungan paparan sains dan teknologi, serta mengaitkannya dengan keyakinan kepada Allah SWT.

Program ini mensinergikan kekuatan IQ (Intelectual Quotient), EQ (Emotional Quotient) dan SQ (Spiritual Quotient) bagi melahirkan manusia cemerlang yang memiliki kekuatan karakter dan membawa perubahan drastik yang positif, melahirkan insan yang dapat memberikan manfaat ke arah pembangunan negara, meletakkan nilai murni keagamaan dan usaha pembentukan ummah di seluruh dunia.

Saya bukan ingin menceritakan mengenai program itu, tetapi setelah menyertainya, saya terpanggil untuk melihat statistik perceraian dan permohonan murtad mutakhir ini. Menurut statistik yang dikeluarkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) tahun lalu, kadar perceraian meningkat berbanding tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah perceraian pada 2007 adalah 20,529 kes berbanding 131,086 perkahwinan. Di setiap negeri, dilaporkan perceraian paling tinggi didaftarkan di negeri Selangor dengan 3,722 kes, diikuti Kelantan (2,257 kes), Kedah (2,188), Johor (1,931), Perak (1,551), Terengganu (1,537), Pahang (1,502), Kuala Lumpur (1,141), Sabah (924), Pulau Pinang (917), Sarawak (910), Negeri Sembilan (907), Melaka (758), Perlis (247) dan Labuan (37).

Berbanding dengan perkahwinan, jumlah yang tertinggi pada 2007 dicatatkan oleh negeri Kedah sebanyak 20,889 diikuti Kelantan (17,201), Selangor (14,817), Johor (13,241), Perak (11,446), Sabah (9,941), Pahang (9,519), Terengganu (8,953), Sarawak (5,393), Negeri Sembilan (5,151), Pulau Pinang (4,458), Melaka (3,559), Kuala Lumpur (3,538), Perlis (2,484) dan Labuan (486).

Secara ironinya, dalam sehari lebih 56 perceraian berlaku dan 359 perkahwinan berlangsung. Kadar perceraian ini meningkat dari tahun ke tahun sejak 2001, iaitu sebanyak 13,187 (2001), 13,841 (2002), 15,543 (2003), 16,509 (2004), 17,708 (2005) dan 2006 sebanyak 21,419.

Punca krisis rumah tangga yang dikenal pasti adalah kerana tidak serasi, kecurangan, poligami, kerenah dan campur tangan keluarga yang keterlaluan, masalah kesihatan pasangan termasuk kesuburan, suami isteri bermain kayu tiga, masalah hutang banyak, masalah ekonomi, pengangguran, peluang kerja terhad, komitmen kerja, kerjaya terlalu tinggi, simptom cemburu buta, kurangnya didikan moral, penderaan dan pengabaian.

Saya percaya, sudah sampai masanya pihak berkuasa memikirkan suatu mekanisme pencegahan khusus kepada pasangan yang hendak bercerai, sama ada yang baru membuat laporan kaunseling di jabatan agama Islam atau yang sudah mendaftarkan kes perceraian di mahkamah dan mereka diarahkan mengikuti suatu kursus yang khusus dalam tempoh tertentu, agar bahtera rumah tangga yang mula terumbang-ambing itu boleh diselamatkan.

Halangan dari sudut perundangan mungkin ada, namun saya percaya, ada jalan keluar untuk merealisasikan perkara ini. Soal rezeki, jodoh, ajal dan yang seumpamanya adalah di tangan yang Esa, namun Islam tidak menyuruh penganutnya menyerah mudah kepada takdir tanpa sebarang usaha.

Punca perceraian boleh dijadikan tanda aras dalam menentukan modul yang sesuai. Gabungan kekuatan intelektual (IQ) dan emosi (EQ) harus diterapkan, seperti mengenai persiapan, persediaan dan ilmu pasangan dalam menghayati alam rumah tangga, niat dan tujuan berumahtangga.

Yang paling penting penekanan kekuatan spiritual (SQ) dengan meletakkan nilai keagamaan, kecintaan terhadap Allah SWT dan reda-Nya sebagai tonggak utama dalam sesebuah perkahwinan, lebih penting berbanding nilai material atau kepentingan diri.

Seiring dengan pertambahan kadar perceraian, statistik permohonan murtad di Mahkamah Syariah juga menunjukkan trend peningkatan yang tinggi pada 2004 hingga 2006. Ia meningkat setiap tahun, di Selangor sahaja, menurut Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor (Jais), Datuk Mohamed Khusrin Munawi, ada 27 kes murtad dilaporkan di negeri itu sejak 2007 manakala meningkat kepada 42 kes pada 2008.

Pengaruh rakan sebaya, masalah dalam perkahwinan terutama di kalangan mualaf dan tekanan hidup didapati menjadi sebahagian daripada faktor yang menyumbang kepada masalah murtad.

Ada juga kes seperti pemohon memang tidak hidup dalam suasana Islam sejak lahir atau dibesarkan dalam keluarga bukan Islam sejak kecil, namun nama yang ada dalam kad pengenalan mereka nama Islam.

Setakat ini, ada unit khas diwujudkan di Jabatan Mufti dan mereka yang hendak keluar Islam akan dipanggil untuk menjalani sesi kaunseling. Isu keluar Islam membabitkan akidah dan pendirian agama seseorang, lebih-lebih lagi jika sejak kecil mereka tidak mengamalkan Islam, ia sukar dan mengambil masa panjang untuk mengubahnya.

Maka, usaha ini perlu diperkasakan lagi dengan mengadakan suatu program khusus untuk mereka yang hendak keluar Islam, dengan membawa mereka menyusuri asal usul kejadian manusia, kejadian alam, siapakah pencipta manusia dan alam semesta, mengenai kebenaran ayat-ayat al-Quran, kerasulan dan kebenaran Nabi Muhammad SAW, ihsan, iman, ibadah dan kepentingannya.

Program ini juga boleh disertai oleh mereka yang baru berjinak dengan Islam dan yang baru memeluk Islam (mualaf). Sering kali kita menggaru kepala atau menongkat dagu apabila melihat statistik perceraian dan murtad yang meningkat tahun demi tahun, tetapi kita gagal mengambil tindakan sebaiknya bagi menghalang peningkatan itu.

Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia. Boleh dihubungi di talian 03-2274 1499 atau e-mel ke sekretariatpgsm@yahoo.com

Keratan akhbar - Model insaf, redha disebatSinar Harian
23 Julai 2009

IPOH – “Mungkin ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Saya harap mahkamah mempercepatkan hukuman supaya dapat menumpukan masa depan hidup bersama-sama keluarga.”

Begitulah luahan hati seorang model sambilan dari Singapura yang dikenakan hukuman denda RM5,000 dan enam sebatan oleh Mahkamah Syariah Kuantan kelmarin.

Kartika Sari Dewi Shukarno, 32, mengaku insaf dengan ketelanjuran melanggar hukum syarak dengan meminum arak, malah mahu hukuman sebat terhadapnya dikekalkan.

“Biarlah hukuman di dunia saya terima, di akhirat biar Tuhan yang menentukan.

“Demi menjaga nama baik keluarga saya sedia dan kepada remaja di luar sana, saya nasihatkan sebelum buat apa-apa kesilapan fikirlah dahulu ibu bapa supaya mereka tidak dimalukan,” katanya dalam satu sidang media di sini, semalam.

Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan pada Isnin menjatuhkan hukuman denda RM5,000 dan enam sebatan selepas Kartika didapati bersalah meminum arak di sebuah hotel di Cherating, Kuantan, pada 11.40 malam 11 Jul:ai tahun lepas.

:Sementara itu, bapanya, Shukarno Abdul Mutalib, 60, yang hadir sama pada sidang media itu berkata, dia berasa bertanggungjawab ke atas apa yang berlaku dan redha dengan keputusan anaknya untuk mengekalkan hukuman sebat.

“Apabila saya dapat tahu mengenai kes ini, saya terus ke Singapura.

“Saya terkejut kerana ini bukan perkara yang kecil, ini perkara besar tetapi apa yang penting hal ini (kes di mahkamah) perlu diselesaikan,” katanya.

Beliau berkata, apabila hukuman telah dijatuhkan ke atas anaknya (kekalkan enam kali sebatan) biarlah anaknya menerima hukuman itu.

“Saya juga berterima kasih kepada mahkamah kerana mengetepikan hukuman penjara dan denda RM5,000 pun telah saya bayar dan mengekalkan enam sebatan itu sangat wajar dan tepat mengikut hukuman agama,” katanya.

Kata Shukarno, anak-anak yang lain juga bersepakat untuk menghantar Kartika mengerjakan umrah sebaik semua hukuman itu selesai dijalankan.

Kelmarin, peguamnya Mohd Zuki Che Muhamad Ghani berkata, anak guamnya tidak akan membuat rayuan mengenai hukuman berkenaan.

Kartika yang menetap bersama anak-anak dan suami selama 15 tahun di Singapura, kini berada di samping ahli keluarganya di Kampung Jawang Sungai Siput (U). :

Sementara itu, Timbalan Presiden, Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) kesal dengan kenyataan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Senator Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil dan Ahli Parlimen Titiwangsa, Dr Lo’lo Datuk Mohd Ghazali tentang hukuman yang dikenakan ke atas model itu.

"Kenyataan daripada dua tokoh terbabit jelas cuba mempertikaikan dan menghina keputusan mahkamah," katanya dalam satu kenyataan semalam.

Menurutnya, hakim mahkamah syarikah itu telah membuat keputusan yang betul berdasarkan peruntukan dan kuasa yang diberi undang-undang.

Hentikan campur tangan kerajaan dalam kes syariah

Dipetik dari Malaysiakini.com

Musa Awang

27 Ogos 2009

Rentetan kekecohan yang berlaku dalam isu sebatan Kartika Sari Dewi Shukarno, Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) memandang serius perkara tersebut kerana ia telah menjejaskan reputasi Mahkamah Syariah, Jabatan Agama Islam dan pihak-pihak berkaitan.

PGSM dengan ini menyatakan pendirian dan mengeluarkan kenyataan seperti berikut:

PGSM kesal dengan apa yang berlaku kerana akhir-akhir ini menampakkan unsur campur tangan pihak kerajaan dalam proses kehakiman di negara ini terutama kehakiman syariah semakin menjadi-jadi.

Bermula dengan unsur campur tangan kabinet dalam menentukan agama anak pasangan yang memeluk Islam dan terbaru dalam isu sebatan Kartika Sari. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku dalam era 1Malaysia, Pencapaian Didahulukan, Rakyat Diutamakan.

Campur tangan kerajaan dalam sistem pentadbiran kehakiman syariah perlu ditamatkan segera. Persoalan timbul, mengapa menteri-menteri kerajaan terlalu gemar memberikan komen terhadap kes-kes di Mahkamah Syariah sedangkan terdapat kes-kes di Mahkamah Sivil yang lagi teruk dan dangkal.

Sebelum ini terdapat kes di Mahkamah Sivil ada seorang hakim yang memutuskan bahawa dia sendiri yang akan menghukum pesalah, tetapi kes tersebut tidak pula dipolemikkan, dan tidak ada pula menteri yang memberikan komen.

Pihak kerajaan termasuk menteri-menteri wanita Islam tidak sepatutnya memberikan komen terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Syariah.

Ia suatu tindakan biadap mencabar, mempertikaikan dan menghina keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah. Sebarang ketidakpuasan hati dengan keputusan Mahkamah hendaklah dibuat melalui tatacara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Penghakiman yang dibuat oleh Hakim Abdul Rahman Yunus adalah atas dasar menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang sedia ada, dan atas dasar melaksanakan undang-undang yang telah diluluskan oleh kerajaan.

Menurut peruntukan Seksyen 136 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982 dan dibaca bersama Seksyen 4 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (Pindaan) 1987, mahkamah mempunyai bidang kuasa menjatuhkan hukuman ke atas pesalah yang melakukan kesalahan meminum minuman yang memabukkan, iaitu dengan hukuman denda tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun dan disebat tidak melebihi 6 sebatan.

Kerajaan sepatutnya memberi perhatian dan menumpukan usaha ke arah memperbaiki infrastruktur, pentadbiran dan proses pelaksanaan Penghakiman Mahkamah Syariah, seperti ketiadaan tukang sebat Syariah, ketiadaan penjara khusus untuk menempatkan pesalah Syariah, ketiadaan panel rayuan di beberapa buah negeri dan sebagainya.

Telah 52 tahun negara merdeka dan telah 52 tahun Perlembagaan Persekutuan wujud, namun perkara-perkara ini tidak diberi perhatian oleh kerajaan.

Mahkamah Syariah dianaktirikan sedangkan Mahkamah Syariah adalah tempat di mana orang Islam yang sebahagiannya mengundi kerajaan semasa pilihanraya, berurusan dan mengadu masalah rumahtanga, harta dan lain-lain.

Masalah ketiadaan tukang sebat bukanlah suatu isu yang besar kerana kerajaan boleh melatih tukang sebat sivil untuk melaksanakan sebat menurut syariah.

Kartika Sari adalah sebahagian masyarakat Islam yang menjadi mangsa akibat sikap anak tiri dan sikap kerajaan yang tidak sensitif dan tidak boleh dijangka terhadap kehendak dan keperluan masyarakat Islam di negara ini.

Kerajaan perlu mengambil tindakan drastik dan segera, dengan memberi penjelasan kepada masyakarat bahawa:

Hukuman yang dijatuhkan ini adalah masih rendah berbanding hukuman sebenarnya menurut Hukum Syarak yang mana pesalah boleh dijatuhkan hukuman sehingga 40 sebatan hingga 80 sebatan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat.

Dalam Islam tidak ada beza antara pesalah lelaki dan wanita. Hak dan tanggungan mereka apabila melakukan kesalahan Syarak adalah sama di sisi Hukum Syarak dan di sisi Tuhan.

Golongan aktivitis wanita lantang memperjuangkan hak dan keistimewaan wanita dan kesamarataan taraf antara lelaki dan wanita. Mengapa dalam isu ini hendak dibezakan pula taraf antara lelaki dan wanita dari segi pelaksanaan hukuman jenayah?

Pelaksanaan hukuman sebat menurut undang-undang Syariah amat berbeza dengan pelaksanaan hukuman sebat menurut undang-undang Sivil.

Enam kali sebatan menurut syariah tidak sama dengan hatta satu sebatan menurut undang-undang sivil. Alat sebatan yang digunakan untuk kes syariah hendaklah diperbuat dari rotan atau ranting kecil yang tiada ruas atau buku dan panjangnya tidak melebihi 1.22 meter dan tebalnya tidak melebihi 1.25 sentimeter.

Kalau pesalah itu hamil, hukuman itu hendaklah dilaksanakan selepas dua bulan dia melahirkan anaknya. Pesalah hendaklah diperiksa tahap kesihatannya oleh pegawai kesihatan kerajaan. Hukuman sebat itu hendaklah dengan kehadiran pegawai perubatan kerajaan.

Sebatan tidak boleh kena muka, kepala, perut, dada atau bahagian sulit. Pesalah lelaki disebat berdiri, manakala perempuan dalam keadaan duduk. Sebatan hendaklah dijalankan dengan kekuatan sederhana iaitu tukang sebat itu tanpa mengangkat tangannya melebihi kepala supaya tidak melukakan kulit pesalah.

Pegawai perubatan kerajaan akan memperakukan sama ada pesalah itu masih boleh menerima sebatan atau ditangguhkan untuk baki sebatan.

Artikel ini diterbitkan daripada kenyataan media Musa Awang, Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM)

Dosa minum arak lebih berat berbanding manfaatBerita Harian 22 Julai 2009
Oleh Musa Awang

Ulama fekah berbeza pendapat jumlah sebatan bagi kesalahan ambil minuman keras

SUATU masa dulu kita pernah dikejutkan dengan berita tiga anak Melayu menjuarai serta menduduki tempat kedua dan ketiga pertandingan membancuh arak vodka, iaitu pertandingan Belvedere Bartender of the Year 2007 (Malaysia). Pertandingan itu turut dimeriahkan dengan kehadiran seorang artis Melayu.

Awal Januari lalu, Mahkamah Tinggi Syariah Kuantan menjatuhkan hukuman denda RM5,000 dan enam sebatan ke atas seorang lelaki dan seorang wanita yang mengaku bersalah meminum arak.

Isnin lalu, mahkamah sama menjatuhkan hukuman sama terhadap seorang model pelancongan selepas mengaku salah meminum arak. Tertuduh didakwa meminum arak jenama Tiger Beer di sebuah pusat pelancongan di Kuantan kira-kira jam 11.40 malam, 11 Julai tahun lalu.

Hukuman dijatuhkan hakim adalah hukuman maksimum mengikut Seksyen 136 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982 dan dihukum mengikut Seksyen 4 Enakmen Pentadbiran Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang (Pindaan) 1987, walaupun hukuman sebenarnya menurut pendapat fuqaha adalah lebih berat.

Ulama fekah sependapat mengenai hukuman bagi orang minum arak ialah disebat. Cuma, mereka berbeza pendapat jumlah sebatan. Ada yang mengatakan 80 sebatan, iaitu menurut pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan satu riwayat daripada Imam Ahmad.

Imam Syafie dan satu pendapat daripada Imam Ahmad pula mengatakan kadar hukumannya adalah 40 sebatan. Punca perselisihan pendapat ini kerana sungguhpun dalam al-Quran jelas mengenai pengharaman arak tetapi tidak ada ketetapan kadar atau had hukuman yang boleh dikenakan kepada peminum arak.

Begitu juga hadis Nabi SAW dan riwayat sahabat. Ada kalanya Baginda menyebat pesalah hanya beberapa kali sebatan dan ada masa dengan banyak kali tetapi tidak melebihi 40 kali sebatan.

Riwayat daripada Ibn Said al-Khudri dan Ali bahawa Nabi Muhammad menghukum orang yang minum arak sebanyak 40 sebatan. Ketika zaman Saidina Abu Bakar pula, peminum arak disebat 40 sebatan.

Pada zaman Saidina Umar, beliau meminta nasihat daripada sahabat, lalu Abdul Rahman bin Auf berkata: "Seringan-ringan hudud ialah 80 kali sebat." Kemudian Umar menetapkan hukuman sebanyak 80 sebatan dan sahabat setuju dengan Umar yang mengambil pendapat Abdul Rahman sebagai satu ijmak.

Diriwayatkan daripada Husain bin al-Munzir, ketika Saidina Ali ditugaskan oleh Saidina Uthman untuk menghukum sebat ke atas al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: "Rasulullah SAW menghukum sebanyak 40 sebatan begitu juga Saidina Abu Bakar tetapi Saidina Umar menghukum sebanyak 80 sebatan, semuanya adalah sunnah yang ini aku lebih sukai."

Menyorot sejarah, Islam mengharamkan meminum arak sejak 14 abad lalu. Realitinya, sebelum kedatangan Islam, orang Arab jahiliah adalah peminum arak tegar. Arak dianggap sejenis minuman yang memberikan keseronokan hidup.

Bukan mudah bagi Nabi SAW menghapuskan resam budaya yang sudah berakar umbi dalam kehidupan masyarakat Arab jahiliah, seperti kata-kata isteri Baginda, Saidatina Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari: "Jika al-Quran mula-mula memberitahu orang Arab supaya jangan meminum khamar (arak) dan tidak berjudi serta melakukan perzinaan, mereka akan berkata: Tidak, kami tidak akan patuh. Cerita kehidupan selepas mati, mengenai syurga dan tamannya yang indah bagi sesiapa yang patuh serta seksaan api neraka bagi yang ingkar hingga hati menjadi lembut, selepas itu diperintahkan berhenti daripada meminum khamar, melakukan perzinaan dan berjudi, maka mereka mematuhinya."

Oleh itu, arak tidak terus dilarang serta-merta. Ia mengambil tempoh tiga tahun untuk pengharaman arak secara keseluruhannya. Allah menurunkan ayat menerangkan bahawa arak yang diambil daripada buah kurma dan anggur adalah bukan daripada rezeki yang baik.

Firman Allah yang bermaksud: "Dan daripada buah-buahan kurma dan anggur kamu jadikan daripada minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik."

Mengenai keburukan arak, Allah berfirman yang bermaksud: "Mereka bertanya kamu (Muhammad) mengenai khamar dan judi, katakanlah bahawa pada kedua-duanya dosa yang besar dan bermanfaat kepada manusia tetapi dosa kedua-duanya itu lebih besar daripada manfaat." – (Surah al-Baqarah, ayat 219)

Kajian saintifik dan ilmiah membuktikan bahawa keburukan arak adalah jauh lebih besar daripada kebaikannya. Arak bukan ubat tetapi sebagai perosak penyakit. Arak boleh merosakkan selaput lendir perut dan menjadi racun yang masuk meresap dengan cepat ke dalam bahagian tubuh manusia terutama jantung dan buah pinggang.

Penyusun Ensiklopedia Islam, Profesor Muhammad Farid Wejdi menjelaskan: "Tidak pernah manusia menerima pukulan paling hebat seperti pukulan arak. Orang terkorban juga ramai disebabkan oleh arak. Jika dibanci orang sakit dalam hospital di seluruh dunia, nescaya yang paling ramai ialah penghidap penyakit gila dan penyakit urat saraf yang disebabkan arak. Orang yang menderita kesakitan urat saraf, kesakitan pundi makanan, kesakitan tali perut adalah disebabkan arak."

Bagi memastikan umat Islam dikawal dan dijauhi daripada arak, pihak berkuasa perlu memastikan pemberian lesen penjualan arak terkawal dan tidak membabitkan orang Islam secara langsung atau tidak langsung.

Orang Islam sama sekali perlu dilarang bekerja di mana-mana kedai yang ada menjual arak. Menurut syarat pemegang lesen di bawah Seksyen 36 Akta Eksais 1976 (Akta 176), setiap pemegang lesen rumah awam, lesen rumah bir, lesen kedai runcit, atau lesen peniaga borong hendaklah tidak membenarkan pelanggannya meminum arak di kedainya.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Rasulullah SAW melaknat mengenai arak, 10 golongan: yang memerahnya, minta diperahkannya, meminumnya, membawanya, minta dihantarnya, menuangkannya, menjualnya, makan harganya, membelinya, minta dibelikannya." – (Hadis riwayat Tarmidzi dan Ibn Majah)

Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia. Sila layari http://www.peguamsyarie.org

Usah buka jalan malukan Islam

Harian Metro 3 Jul 2018 Musa Awang Isu perkahwinan bawah umur dibangkitkan lagi. Kali ini kecoh apabila seorang lelaki di Gua Mu...