Thursday, August 19, 2010

Usah kaitkan bai`ah dengan taklik

Berita Harian, 19 Ogos 2010

Oleh Tuan Musa Awang.

Sebelum ini timbul polemik tentang sebuah parti politik yang mengadakan bai’ah secara taklik talak tiga bagi menghalang calon-calon wakil rakyat melompat parti selepas pilihanraya. Saya tidak mahu mengupas isu ini dari sudut politik, tetapi dari perspektif perundangan.

Bai’ah merupakan suatu sumpah atau janji yang dibuat oleh seseorang untuk memberi sepenuh ketaatan dan kesetiaan, kepada amir atau ketuanya. Berbai’ah adalah harus selama sumpah dan janji dalam bai’ah tersebut tidak melanggar Hukum Syarak. Sejarah bai’ah pertama berlaku sebelum hijrah Nabi s.a.w, iaitu pada tahun ke-12 selepas kerasulan Nabi (621M). Satu rombongan dari Yathrib (Madinah) yang terdiri dari 12 orang iaitu 10 orang dari kabilah Aus dan 2 orang dari kabilah Khazraj telah datang menemui Rasulullah s.a.w. di lembah Aqabah, Mina. Mereka telah berbai’ah dengan Rasulullah s.a.w dengan suatu bai’ah yang dikenali dengan Bai’ah al-Aqabah.

Menurut sebuah hadith sahih riwayat Imam al-Bukhari, bahawa ”Dari Ubadah bin al-Samit r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda kepada kami ketika ia dikelilingi oleh beberapa orang sahabatnya “Berbai’ahlah (berjanji setia) kepadaku bahawa kamu tidak menyekutu Allah SWT dengan sesuatu yang lain, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kamu, tidak berbohong yang sengaja diadakan sama ada pada dirimu atau orang lain dan jangan kamu derhaka dalam perkara baik. Maka sesiapa yang setia dikalangan kamu maka ganjarannya di sisi Allah, dan sesiapa yang terkena kepadanya amalan-amalan buruk lalu ia menerima tindakan hukuman di dunia maka menjadi kifarah baginya. Sesiapa yang terkena kepadanya dengan mengerjakan perkara-perkara itu kemudian Allah SWT melindunginya dari diketahui oleh orang di dunia ini maka tersershlah kepada Allah. Jika Ia kehendaki nescaya diampuni-Nya dan jika Ia kehendaki nescaya dihukumNya lalu kamu pun berbai’ah di atas perkara ini.”

Rombongan ini bukan sahaja melafazkan ikrar dua kalimah Syahadah, malah berakujanji menerima segala hukum hakam Islam yang menjadi asas penting bagi pembinaan individu dan masyarakat Islam, dari aspek aqidah, akhlak dan perlaksanaan Islam di dalam semua bidang, menolak segala perlakuan di zaman Jahiliyyah. Selepas Bai’ah Aqabah ini, Baginda s.a.w telah mengutus Mus’ab bin Umair r.a mengiringi kepulangan rombongan ini ke Madinah, bertanggungjawab sebagai guru, imam dan pendakwah, mengajar al-Quran dan ajaran-ajaran Islam yang lain kepada penduduk Madinah.

Pada musim haji tahun berikutnya (622M), sejumlah 70 orang lelaki dan 2 orang wanita (Nusaybah binti Ka’ab dan Asma’ binti Amru bin Udiy) telah sekali lagi bertemu Rasulullah s.a.w di lembah Aqabah dan melakukan bai’ah terhadap Rasulullah s.a.w. Rombongan kedua ini disertai oleh wakil daripada kabilah masing-masing, termasuk kabilah Aus dan Khazraj.

Butir-butir bai’ah tersebut sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, sabda Nabi s.a.w :- "Dengar dan patuh sama ada semasa rajin atau malas, sanggup mengeluarkan belanja semasa susah atau senang, menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran, menegakkan tanggungjawab Allah tanpa menghiraukan celaan orang yang mencela, menolong aku apabila aku datang kepadamu dan mempertahankan aku sebagaimana kamu mempertahankan diri, isteri dan anak pinak kamu. Dan untuk kamu balasannya syurga."

Bai'ah Aqabah kedua ini dikenali sebagai Bai'ah Aqabah Al-Kubra yang berlangsung dalam suasana penuh perasaan cinta, kesetiaan, belas kasihan, tolong-menolong, kepercayaan, keberanian dan nekad untuk berjuang di kalangan orang Mukmin.

Manakala ta’lik, dari istilah bahasa bermaksud ‘gantung’ atau ‘sangkut’. Dalam konteks hukum fiqh, ta’lik ialah ‘mengaitkan berlakunya sesuatu hal dengan sesuatu syarat yang ditetapkan. Taklik talak pula ialah ‘mengaitkan berlakunya talak atau perceraian apabila terjadi atau berlaku sesuatu syarat yang dilafazkan. Hukum membuat lafaz taklik talak adalah harus.

Asas bagi talak taklik yang menjadi amalan di Malaysia ialah janji yang telah dibuat oleh suami selepas majlis akad nikah, yang mana suami membuat janji tidak akan melanggar syarat-syarat yang telah dipersetujui oleh pihak-pihak dalam perjanjian selepas perkahwinan tersebut. Berdasarkan Seksyen 50 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003, Mahkamah Syariah berbidangkuasa mengsahkan suatu lafaz taklik yang dibuat oleh suami selepas majlis akad nikah. Isteri yang perlu memulakan prosiding dengan membuat aduan kepada Mahkamah. Selepas Mahkamah mensabitkan aduan tersebut, maka gugurlah talak sebagaimana dalam perjanjian mereka itu.

Namun terdapat juga keadaan di mana lafaz ta’lik talak dibuat selain dari sighah yang dilafazkan selepas akad nikah tersebut. Ia diklasifikasikan sebagai cerai luar Mahkamah, menurut peruntukan Seksyen 57 Enakmen yang sama. Lafaz bai’ah secara taklik talak ini adalah termasuk dalam kategori ini. Mahkamah Syariah yang berbidangkuasa mengsahkan samada telah berlaku perlanggaran terhadap syarat dalam lafaz taklik itu atau tidak. Prosiding cerai luar Mahkamah ini boleh dimulakan samada oleh isteri atau suami. Namun beban pembuktian cerai luar Mahkamah secara taklik talak terletak ke atas bahu isteri, yang perlu membuktikan dua elemen berikut:

1. Kewujudkan lafaz talak secara bertaklik oleh suami ;

2. Bahawa suaminya telah melanggar syarat dalam lafaz taklik tersebut, dengan mengemukakan saksi-saksi, atau dokumen atau dengan pengakuan suami itu sendiri.

Samada sesuatu talak itu gugur atau tidak tertakluk kepada penyempurnaan rukun-rukun talak dan syarat-syarat setiap rukun tersebut. Dalam mazhab Shafie, rukun talak ada lima iaitu Pentalak ; Sighah ; Mahl (isteri) ; Wilayah (ada kekuasaan) dan Qasad. Pentalak disyaratkan seorang yang mukallaf (baligh dan berakal) serta tidak dipaksa. Syarat Sighah ialah kehendak berlafaz dengan talak walaupun tanpa niat. Mahl (isteri) disyaratkan isteri yang sah kepada suami yang mana sekaligus suami mempunyai Wilayah (kekuasaan) untuk menjatuhkan talak ke atasnya. Qasad iaitu niat, bagi lafaz soreh (jelas) tidak berkehendakkan kepada niat. Menurut Kitab Kifayah al-Akhyar, bab talak ada menyebutkan bahawa : “Talak itu ada 2 jenis iaitu talak soreh (jelas) dan talak kinayah (sindiran). Talak soreh itu ada 3 lafaz iaitu talak, firaaq (cerai) dan saraah (lepas). Talak dengan lafaz soreh tidak memerlukan niat (untuk menjadikannya gugur).”

Perkataan talak atau cerai adalah perkataan yang tidak boleh diperlakukan sesuka hati. Jika dilakukan dalam keadaan bergurau sekalipun jatuh talak, apatah lagi dalam keadaan sedar dan waras. Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud :- “Tiga perkara yang sungguh-sungguh jadi sungguh-sungguh dan main-main dikira sungguh-sungguh iaitu nikah, talak dan rujuk.”

Dalam bab berhubungan lafaz talak tiga sekaligus, menurut pendapat Syiah dan Zaidiyah, sesetengah ulama Zahiriyah dan Ibn Ishak, Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim, jatuh satu talak sahaja dan lafaz tidak memberi kesan. Menurut Majallah al Buhuth al Islamiyyah, Jilid 1 Bilangan 3 Tahun 1397H, pada asalnya undang-undang Mesir dan Syria mengambil pendapat ini. Kemudian Lujnah Fatwa yang bersidang di Riyadh mengubah pendapat ini dan memilih majority pendapat yang mengatakan jatuh tiga talak dengan lafaz talak tiga sekaligus. Pendapat ketiga menurut Syiah Imamiyyah, menceraikan isteri dengan tiga talak sekaligus sama sekali tidak menjatuhkan talak. Pendapat jumhur dari imam mazhab yang empat dan al-Zahiriyah, menyatakan jatuh tiga talak. Pendapat jumhur berdalilkan al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma’ perkataan para sahabat dan qias.

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 229 yang bermaksud : “Talak (yang boleh dirujuk kembali) itu hanya dua kali. Sesudah itu bolehlah ia (rujuk dan) memegang terus (isterinya itu) dengan cara yang sepatutnya atau melepaskanya (menceraikannya) dengan cara yang baik.” Talak yang diharuskan adalah talak yang diikuti dengan iddah. Sesiapa yang menceraikan isterinya pada waktu perempuan itu tidak dapat menghadapai iddahnya seperti menceraikannya dengan talak tiga maka ia telah menzalimi dirinya dan melakukan maksiat terhadap Allah s.w.t. Firman Allah dalam Surah al-Talaq ayat 1 yang bermaksud : “Dan itulah aturan-aturan hukum Allah (maka janganlah kamu melanggarnya) dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berlaku zalim kepada dirinya.“

Dalam satu riwayat kisah Ibnu Umar yang mentalak isterinya semasa haid. Beliau berkata, “Ya Rasullallah, apakah kalau saya menceraikannya dengan tiga talak, halal bagi saya merujuknya kembali.?” Baginda bersabda : “Tidak, ia telah menjadi bain dari mu dan kamu melakukan maksiat.”

Para ulama salaf telah ijmak bahawa talak tiga dengan satu lafaz dikira jatuh talak tiga. Antara mereka yang berpendapat demikian ialah Abu Bakar al-Razi, al-Baaji, Ibn Arabi dan Ibn Rajab. Diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Mujahid, katanya : “Saya berada di sisi Ibnu Abbas, tiba-tiba seorang lelaki dating dan berkata bahawa sesungguhnya dia telah menceraikan isterinya dengan talak tiga. Kemudian ibnu Abbas diam sehingga saya menyangka bahawa dia mahu mengembalikan isteri kepadanya. Kemudian dia berkata ‘Pergi seorang daripada kamu kemudian melakukan kebodohan. Sesungguhnya engkau tidak takutkan Allah, maka saya tidak dapati pada mu jalan keluar. Kamu telah menderhaka Tuhan dan isteri kamu jadi bain kepada mu.”

Dalam Kitab al-Umm, Jilid 8 halaman 243, Imam Shafie menjelaskan bahawa bilangan talak itu gugur atas bilangan yang disebut oleh suami. Dalam kitab Kifayah al-Akhyar Jilid 2, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini menjelaskan bahawa kalau seseorang berkata kepada isterinya, ‘engkau tertalak tiga’, maka jatuhlah talak tiga.

Jelaslah bahawa bai’ah dan talak taklik adalah dua perkara yang berbeza. Menggabungkan kedua-dua elemen ini adalah harus selagi mana ia tidak berlawanan dengan Hukum Syarak. Namun sekiranya berlaku perlanggaran terhadap sumpah bai’ah, maka si pembuat bai’ah akan menghadapi dua risiko. Pertama ia perlu membayar kaffarah terhadap sumpah yang telah dimungkiri. Kedua dia akan menghadapi risiko perceraian dengan isteri tercinta, berdasarkan jumlah talak yang dilafazkan. Jika sekiranya suami berbaiah dengan talak tiga, maka akan jatuhlah talak tiga sekaligus sebagaimana pandangan para ulama’ jumhur.

Dari satu segi, sumpah bai’ah talak tiga ini dilihat akan menganiayai para isteri kerana isteri tiada pilihan untuk mengatakan tidak kepada lafaz talak bertaklik yang telah dilafazkan itu, kerana talak adalah hak suami. Ia juga dilihat seolah-olah politik lebih diutamakan daripada institusi kekeluargaan. Tetapi jika dilihat satu perspektif yang lain, lafaz bai'ah sedemikian meletakkan kedudukan isteri setaraf dengan ketua atau pemimpin kepada si pembuat bai’ah. Natijahnya, suami akan berada dalam keadaan terpaksa membuat pilihan yang sukar, samada memilih mengkhianati pemimpinnya dan kehilangan isteri tercinta, atau terus istiqamah dalam meneruskan perjuangan kepimpinannya.

- Penulis ialah Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syarie Malaysia. Beliau boleh dihubungi melalui sekretariatpgsm@yahoo.com atau layari http: //www.peguamsyarie.org

3 comments:

  1. Hurain dan kupasan amat tepat dan betul sekali tapi pengunaan nya jauh berbeza..hanya gimik pengarang nya.

    ReplyDelete
  2. Apakah Lafaz Taklik menjadi hukum nikah????

    ReplyDelete
  3. Salam. Hukum nikah atau rukun nikah?

    ReplyDelete

Usah buka jalan malukan Islam

Harian Metro 3 Jul 2018 Musa Awang Isu perkahwinan bawah umur dibangkitkan lagi. Kali ini kecoh apabila seorang lelaki di Gua Mu...